ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کاکایی، (1397). تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی، نشریه زیست شناسی کاربردی، 31(4)، 111-125. magiran.com/p1951682
Mehdi Kakaei , (2019). Proteome changes of alfalfa to the stress caused by feeding the spotted alfalfa aphid Therioaphis trifolii Monell by 2D electrophoresis technique, Journal of Applied Biology, 31(4), 111-125. magiran.com/p1951682
مهدی کاکایی، تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1397؛ 31(4): 111-125. magiran.com/p1951682
Mehdi Kakaei , Proteome changes of alfalfa to the stress caused by feeding the spotted alfalfa aphid Therioaphis trifolii Monell by 2D electrophoresis technique, Journal of Applied Biology, 2019; 31(4): 111-125. magiran.com/p1951682
مهدی کاکایی، "تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی"، نشریه زیست شناسی کاربردی 31، شماره 4 (1397): 111-125. magiran.com/p1951682
Mehdi Kakaei , "Proteome changes of alfalfa to the stress caused by feeding the spotted alfalfa aphid Therioaphis trifolii Monell by 2D electrophoresis technique", Journal of Applied Biology 31, no.4 (2019): 111-125. magiran.com/p1951682
مهدی کاکایی، (1397). 'تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 31(4)، صص.111-125. magiran.com/p1951682
Mehdi Kakaei , (2019). 'Proteome changes of alfalfa to the stress caused by feeding the spotted alfalfa aphid Therioaphis trifolii Monell by 2D electrophoresis technique', Journal of Applied Biology, 31(4), pp.111-125. magiran.com/p1951682
مهدی کاکایی. "تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی". نشریه زیست شناسی کاربردی، 31 ،4 ، 1397، 111-125. magiran.com/p1951682
Mehdi Kakaei . "Proteome changes of alfalfa to the stress caused by feeding the spotted alfalfa aphid Therioaphis trifolii Monell by 2D electrophoresis technique", Journal of Applied Biology, 31, 4, 2019, 111-125. magiran.com/p1951682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال