ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه صفایی کوچکسرایی، معصومه ایمانی پور، مهرناز گرانمایه، شیما حقانی، (1397). بررسی وضعیت ارائه ی بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل مرتبط با آن، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 11(32)، 43-53. magiran.com/p1951690
Afsaneh Safaei Koochaksaraei, Masoomeh Imanipour, Mehrnaz Geranmayeh, Shima Haghani, (2019). Evaluation of Status of Feedback in Clinical Education from the Viewpoint of Nursing and Midwifery Professors and Students and Relevant Factors, Journal of Medical Education Development, 11(32), 43-53. magiran.com/p1951690
افسانه صفایی کوچکسرایی، معصومه ایمانی پور، مهرناز گرانمایه، شیما حقانی، بررسی وضعیت ارائه ی بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل مرتبط با آن. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(32): 43-53. magiran.com/p1951690
Afsaneh Safaei Koochaksaraei, Masoomeh Imanipour, Mehrnaz Geranmayeh, Shima Haghani, Evaluation of Status of Feedback in Clinical Education from the Viewpoint of Nursing and Midwifery Professors and Students and Relevant Factors, Journal of Medical Education Development, 2019; 11(32): 43-53. magiran.com/p1951690
افسانه صفایی کوچکسرایی، معصومه ایمانی پور، مهرناز گرانمایه، شیما حقانی، "بررسی وضعیت ارائه ی بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل مرتبط با آن"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 32 (1397): 43-53. magiran.com/p1951690
Afsaneh Safaei Koochaksaraei, Masoomeh Imanipour, Mehrnaz Geranmayeh, Shima Haghani, "Evaluation of Status of Feedback in Clinical Education from the Viewpoint of Nursing and Midwifery Professors and Students and Relevant Factors", Journal of Medical Education Development 11, no.32 (2019): 43-53. magiran.com/p1951690
افسانه صفایی کوچکسرایی، معصومه ایمانی پور، مهرناز گرانمایه، شیما حقانی، (1397). 'بررسی وضعیت ارائه ی بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل مرتبط با آن'، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 11(32)، صص.43-53. magiran.com/p1951690
Afsaneh Safaei Koochaksaraei, Masoomeh Imanipour, Mehrnaz Geranmayeh, Shima Haghani, (2019). 'Evaluation of Status of Feedback in Clinical Education from the Viewpoint of Nursing and Midwifery Professors and Students and Relevant Factors', Journal of Medical Education Development, 11(32), pp.43-53. magiran.com/p1951690
افسانه صفایی کوچکسرایی؛ معصومه ایمانی پور؛ مهرناز گرانمایه؛ شیما حقانی. "بررسی وضعیت ارائه ی بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل مرتبط با آن". مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 11 ،32 ، 1397، 43-53. magiran.com/p1951690
Afsaneh Safaei Koochaksaraei; Masoomeh Imanipour; Mehrnaz Geranmayeh; Shima Haghani. "Evaluation of Status of Feedback in Clinical Education from the Viewpoint of Nursing and Midwifery Professors and Students and Relevant Factors", Journal of Medical Education Development, 11, 32, 2019, 43-53. magiran.com/p1951690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال