ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحامد شهسواوری، غلامعلی مقدم ، حسین دقیق کیا، (1397). اثرات عوامل جدید سنتتیک محافظت کننده در برابر انجماد بر ویژگی های بافت شناسی انواع دسته جات فولیکول های پیش حفره دار گاوی شیشه سازی شده، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 10(1)، 9-16. magiran.com/p1951722
Mohammad Hamed Shahsavari, Gholamali Moghaddam , Hossein Daghigh Kia, Ana Paula Ribeiro Rodrigues, (2019). Effects of new synthetic cryoprotectant agents on histological characteristics of various classes of vitrified bovine pre-antral follicles, Veterinary Research Forum, 10(1), 9-16. magiran.com/p1951722
محمدحامد شهسواوری، غلامعلی مقدم ، حسین دقیق کیا، اثرات عوامل جدید سنتتیک محافظت کننده در برابر انجماد بر ویژگی های بافت شناسی انواع دسته جات فولیکول های پیش حفره دار گاوی شیشه سازی شده. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 10(1): 9-16. magiran.com/p1951722
Mohammad Hamed Shahsavari, Gholamali Moghaddam , Hossein Daghigh Kia, Ana Paula Ribeiro Rodrigues, Effects of new synthetic cryoprotectant agents on histological characteristics of various classes of vitrified bovine pre-antral follicles, Veterinary Research Forum, 2019; 10(1): 9-16. magiran.com/p1951722
محمدحامد شهسواوری، غلامعلی مقدم ، حسین دقیق کیا، "اثرات عوامل جدید سنتتیک محافظت کننده در برابر انجماد بر ویژگی های بافت شناسی انواع دسته جات فولیکول های پیش حفره دار گاوی شیشه سازی شده"، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی 10، شماره 1 (1397): 9-16. magiran.com/p1951722
Mohammad Hamed Shahsavari, Gholamali Moghaddam , Hossein Daghigh Kia, Ana Paula Ribeiro Rodrigues, "Effects of new synthetic cryoprotectant agents on histological characteristics of various classes of vitrified bovine pre-antral follicles", Veterinary Research Forum 10, no.1 (2019): 9-16. magiran.com/p1951722
محمدحامد شهسواوری، غلامعلی مقدم ، حسین دقیق کیا، (1397). 'اثرات عوامل جدید سنتتیک محافظت کننده در برابر انجماد بر ویژگی های بافت شناسی انواع دسته جات فولیکول های پیش حفره دار گاوی شیشه سازی شده'، فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 10(1)، صص.9-16. magiran.com/p1951722
Mohammad Hamed Shahsavari, Gholamali Moghaddam , Hossein Daghigh Kia, Ana Paula Ribeiro Rodrigues, (2019). 'Effects of new synthetic cryoprotectant agents on histological characteristics of various classes of vitrified bovine pre-antral follicles', Veterinary Research Forum, 10(1), pp.9-16. magiran.com/p1951722
محمدحامد شهسواوری؛ غلامعلی مقدم ؛ حسین دقیق کیا. "اثرات عوامل جدید سنتتیک محافظت کننده در برابر انجماد بر ویژگی های بافت شناسی انواع دسته جات فولیکول های پیش حفره دار گاوی شیشه سازی شده". فصلنامه تحقیقات دامپزشکی، 10 ،1 ، 1397، 9-16. magiran.com/p1951722
Mohammad Hamed Shahsavari; Gholamali Moghaddam ; Hossein Daghigh Kia; Ana Paula Ribeiro Rodrigues. "Effects of new synthetic cryoprotectant agents on histological characteristics of various classes of vitrified bovine pre-antral follicles", Veterinary Research Forum, 10, 1, 2019, 9-16. magiran.com/p1951722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال