ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز پورعلی، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی، محمدهادی پهلوانی، (1397). مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum)، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، 1-13. magiran.com/p1951771
Farnaz Porali, Farshid Ghaderi, Far, Elias Soltani, Mohammad Hadi Palevani, (2019). Comparison of Different Models for Determining Time up to 50% Maximum Germination: A Case Study of Cottonseeds (Gossypium hirsutum), Iranian Journal of Seed Research, 5(2), 1-13. magiran.com/p1951771
فرناز پورعلی، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی، محمدهادی پهلوانی، مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum). نشریه پژوهش های بذر ایران، 1397؛ 5(2): 1-13. magiran.com/p1951771
Farnaz Porali, Farshid Ghaderi, Far, Elias Soltani, Mohammad Hadi Palevani, Comparison of Different Models for Determining Time up to 50% Maximum Germination: A Case Study of Cottonseeds (Gossypium hirsutum), Iranian Journal of Seed Research, 2019; 5(2): 1-13. magiran.com/p1951771
فرناز پورعلی، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی، محمدهادی پهلوانی، "مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum)"، نشریه پژوهش های بذر ایران 5، شماره 2 (1397): 1-13. magiran.com/p1951771
Farnaz Porali, Farshid Ghaderi, Far, Elias Soltani, Mohammad Hadi Palevani, "Comparison of Different Models for Determining Time up to 50% Maximum Germination: A Case Study of Cottonseeds (Gossypium hirsutum)", Iranian Journal of Seed Research 5, no.2 (2019): 1-13. magiran.com/p1951771
فرناز پورعلی، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی، محمدهادی پهلوانی، (1397). 'مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum)'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، صص.1-13. magiran.com/p1951771
Farnaz Porali, Farshid Ghaderi, Far, Elias Soltani, Mohammad Hadi Palevani, (2019). 'Comparison of Different Models for Determining Time up to 50% Maximum Germination: A Case Study of Cottonseeds (Gossypium hirsutum)', Iranian Journal of Seed Research, 5(2), pp.1-13. magiran.com/p1951771
فرناز پورعلی؛ فرشید قادری فر؛ الیاس سلطانی؛ محمدهادی پهلوانی. "مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum)". نشریه پژوهش های بذر ایران، 5 ،2 ، 1397، 1-13. magiran.com/p1951771
Farnaz Porali; Farshid Ghaderi; Far; Elias Soltani; Mohammad Hadi Palevani. "Comparison of Different Models for Determining Time up to 50% Maximum Germination: A Case Study of Cottonseeds (Gossypium hirsutum)", Iranian Journal of Seed Research, 5, 2, 2019, 1-13. magiran.com/p1951771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال