ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن نوریانی، (1397). اثر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (Sesamum indicum)، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، 43-58. magiran.com/p1951774
Hassan Nouriyani, (2019). Effect of Seed Priming on Germination Characteristics, Biochemical Changes and Early Seedling Growth of Sesame (Sesamum indicum), Iranian Journal of Seed Research, 5(2), 43-58. magiran.com/p1951774
حسن نوریانی، اثر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (Sesamum indicum). نشریه پژوهش های بذر ایران، 1397؛ 5(2): 43-58. magiran.com/p1951774
Hassan Nouriyani, Effect of Seed Priming on Germination Characteristics, Biochemical Changes and Early Seedling Growth of Sesame (Sesamum indicum), Iranian Journal of Seed Research, 2019; 5(2): 43-58. magiran.com/p1951774
حسن نوریانی، "اثر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (Sesamum indicum)"، نشریه پژوهش های بذر ایران 5، شماره 2 (1397): 43-58. magiran.com/p1951774
Hassan Nouriyani, "Effect of Seed Priming on Germination Characteristics, Biochemical Changes and Early Seedling Growth of Sesame (Sesamum indicum)", Iranian Journal of Seed Research 5, no.2 (2019): 43-58. magiran.com/p1951774
حسن نوریانی، (1397). 'اثر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (Sesamum indicum)'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، صص.43-58. magiran.com/p1951774
Hassan Nouriyani, (2019). 'Effect of Seed Priming on Germination Characteristics, Biochemical Changes and Early Seedling Growth of Sesame (Sesamum indicum)', Iranian Journal of Seed Research, 5(2), pp.43-58. magiran.com/p1951774
حسن نوریانی. "اثر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی، تغییرات بیوشیمیایی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (Sesamum indicum)". نشریه پژوهش های بذر ایران، 5 ،2 ، 1397، 43-58. magiran.com/p1951774
Hassan Nouriyani. "Effect of Seed Priming on Germination Characteristics, Biochemical Changes and Early Seedling Growth of Sesame (Sesamum indicum)", Iranian Journal of Seed Research, 5, 2, 2019, 43-58. magiran.com/p1951774
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال