ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معظمه اسکندری نسب، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمود رضا تدین، (1397). بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و محتوای آنتوسیانین گیاهچه دان سیاه(Guizotia abyssinica) تحت اثر سه نانو ذره، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، 73-89. magiran.com/p1951776
Moazzameh Eskandarinasab, Mohammad Rafieiolhossaini, Parto Roshandel, Mahmoud Reza Tadayon, (2019). Investigation of Seed Germination Indices and Anthocyanin Content of Niger (Guizotia abyssinica) Seedling under the Effect of Three Nanoparticles, Iranian Journal of Seed Research, 5(2), 73-89. magiran.com/p1951776
معظمه اسکندری نسب، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمود رضا تدین، بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و محتوای آنتوسیانین گیاهچه دان سیاه(Guizotia abyssinica) تحت اثر سه نانو ذره. نشریه پژوهش های بذر ایران، 1397؛ 5(2): 73-89. magiran.com/p1951776
Moazzameh Eskandarinasab, Mohammad Rafieiolhossaini, Parto Roshandel, Mahmoud Reza Tadayon, Investigation of Seed Germination Indices and Anthocyanin Content of Niger (Guizotia abyssinica) Seedling under the Effect of Three Nanoparticles, Iranian Journal of Seed Research, 2019; 5(2): 73-89. magiran.com/p1951776
معظمه اسکندری نسب، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمود رضا تدین، "بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و محتوای آنتوسیانین گیاهچه دان سیاه(Guizotia abyssinica) تحت اثر سه نانو ذره"، نشریه پژوهش های بذر ایران 5، شماره 2 (1397): 73-89. magiran.com/p1951776
Moazzameh Eskandarinasab, Mohammad Rafieiolhossaini, Parto Roshandel, Mahmoud Reza Tadayon, "Investigation of Seed Germination Indices and Anthocyanin Content of Niger (Guizotia abyssinica) Seedling under the Effect of Three Nanoparticles", Iranian Journal of Seed Research 5, no.2 (2019): 73-89. magiran.com/p1951776
معظمه اسکندری نسب، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمود رضا تدین، (1397). 'بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و محتوای آنتوسیانین گیاهچه دان سیاه(Guizotia abyssinica) تحت اثر سه نانو ذره'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، صص.73-89. magiran.com/p1951776
Moazzameh Eskandarinasab, Mohammad Rafieiolhossaini, Parto Roshandel, Mahmoud Reza Tadayon, (2019). 'Investigation of Seed Germination Indices and Anthocyanin Content of Niger (Guizotia abyssinica) Seedling under the Effect of Three Nanoparticles', Iranian Journal of Seed Research, 5(2), pp.73-89. magiran.com/p1951776
معظمه اسکندری نسب؛ محمد رفیعی الحسینی؛ پرتو روشندل؛ محمود رضا تدین. "بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و محتوای آنتوسیانین گیاهچه دان سیاه(Guizotia abyssinica) تحت اثر سه نانو ذره". نشریه پژوهش های بذر ایران، 5 ،2 ، 1397، 73-89. magiran.com/p1951776
Moazzameh Eskandarinasab; Mohammad Rafieiolhossaini; Parto Roshandel; Mahmoud Reza Tadayon. "Investigation of Seed Germination Indices and Anthocyanin Content of Niger (Guizotia abyssinica) Seedling under the Effect of Three Nanoparticles", Iranian Journal of Seed Research, 5, 2, 2019, 73-89. magiran.com/p1951776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال