ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نستری نصرآبادی، مهدی مرادی، محمد ناصر مودودی، (1397). نقش باکتری های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، 139-149. magiran.com/p1951780
Hossein Nastari Nasrabadi, Mehdi Moradi, Mohammad Naser Modoodi, (2019). Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon (Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt Stress, Iranian Journal of Seed Research, 5(2), 139-149. magiran.com/p1951780
حسین نستری نصرآبادی، مهدی مرادی، محمد ناصر مودودی، نقش باکتری های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری. نشریه پژوهش های بذر ایران، 1397؛ 5(2): 139-149. magiran.com/p1951780
Hossein Nastari Nasrabadi, Mehdi Moradi, Mohammad Naser Modoodi, Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon (Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt Stress, Iranian Journal of Seed Research, 2019; 5(2): 139-149. magiran.com/p1951780
حسین نستری نصرآبادی، مهدی مرادی، محمد ناصر مودودی، "نقش باکتری های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری"، نشریه پژوهش های بذر ایران 5، شماره 2 (1397): 139-149. magiran.com/p1951780
Hossein Nastari Nasrabadi, Mehdi Moradi, Mohammad Naser Modoodi, "Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon (Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt Stress", Iranian Journal of Seed Research 5, no.2 (2019): 139-149. magiran.com/p1951780
حسین نستری نصرآبادی، مهدی مرادی، محمد ناصر مودودی، (1397). 'نقش باکتری های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 5(2)، صص.139-149. magiran.com/p1951780
Hossein Nastari Nasrabadi, Mehdi Moradi, Mohammad Naser Modoodi, (2019). 'Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon (Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt Stress', Iranian Journal of Seed Research, 5(2), pp.139-149. magiran.com/p1951780
حسین نستری نصرآبادی؛ مهدی مرادی؛ محمد ناصر مودودی. "نقش باکتری های محرک رشد و اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه خربزه (Cucumis melo) تحت تنش شوری". نشریه پژوهش های بذر ایران، 5 ،2 ، 1397، 139-149. magiran.com/p1951780
Hossein Nastari Nasrabadi; Mehdi Moradi; Mohammad Naser Modoodi. "Effect of Growth Promoting Bacteria and Salicylic Acid on Melon (Cucumis melo) Seed Germination and Seedling Growth under Salt Stress", Iranian Journal of Seed Research, 5, 2, 2019, 139-149. magiran.com/p1951780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال