ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود اخوان کاظمی، ایوب نیکونهاد، (1397). شناسایی و تحلیل پیش ران های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطلوب برای آینده، مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 6(14)، 11-40. magiran.com/p1951830
Masoud Akhavan Kazemi , Ayyoub Nikunahad, (2019). Identification and Analysis of Drivers of Political Development in Iran after the Islamic Revolution; A Desired Scenario for the Future, Islamic Politics Research, 6(14), 11-40. magiran.com/p1951830
مسعود اخوان کاظمی، ایوب نیکونهاد، شناسایی و تحلیل پیش ران های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطلوب برای آینده. مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 1397؛ 6(14): 11-40. magiran.com/p1951830
Masoud Akhavan Kazemi , Ayyoub Nikunahad, Identification and Analysis of Drivers of Political Development in Iran after the Islamic Revolution; A Desired Scenario for the Future, Islamic Politics Research, 2019; 6(14): 11-40. magiran.com/p1951830
مسعود اخوان کاظمی، ایوب نیکونهاد، "شناسایی و تحلیل پیش ران های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطلوب برای آینده"، مجله پژوهش های سیاست اسلامی 6، شماره 14 (1397): 11-40. magiran.com/p1951830
Masoud Akhavan Kazemi , Ayyoub Nikunahad, "Identification and Analysis of Drivers of Political Development in Iran after the Islamic Revolution; A Desired Scenario for the Future", Islamic Politics Research 6, no.14 (2019): 11-40. magiran.com/p1951830
مسعود اخوان کاظمی، ایوب نیکونهاد، (1397). 'شناسایی و تحلیل پیش ران های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطلوب برای آینده'، مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 6(14)، صص.11-40. magiran.com/p1951830
Masoud Akhavan Kazemi , Ayyoub Nikunahad, (2019). 'Identification and Analysis of Drivers of Political Development in Iran after the Islamic Revolution; A Desired Scenario for the Future', Islamic Politics Research, 6(14), pp.11-40. magiran.com/p1951830
مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد. "شناسایی و تحلیل پیش ران های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطلوب برای آینده". مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 6 ،14 ، 1397، 11-40. magiran.com/p1951830
Masoud Akhavan Kazemi ; Ayyoub Nikunahad. "Identification and Analysis of Drivers of Political Development in Iran after the Islamic Revolution; A Desired Scenario for the Future", Islamic Politics Research, 6, 14, 2019, 11-40. magiran.com/p1951830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال