ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید عباس زاده، سکینه شاهی، یداله مهر علیزاده، (1397). تناسب آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7(14)، 46-70. magiran.com/p1951923
Saeid Abbaszadeh, Sakineh Shahi, Yadollah Mehralizadeh, (2019). Consistency of technical institutes and vocational training with the needs of small industries of Ahvaz, , 7(14), 46-70. magiran.com/p1951923
سعید عباس زاده، سکینه شاهی، یداله مهر علیزاده، تناسب آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز. دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 1397؛ 7(14): 46-70. magiran.com/p1951923
Saeid Abbaszadeh, Sakineh Shahi, Yadollah Mehralizadeh, Consistency of technical institutes and vocational training with the needs of small industries of Ahvaz, , 2019; 7(14): 46-70. magiran.com/p1951923
سعید عباس زاده، سکینه شاهی، یداله مهر علیزاده، "تناسب آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز"، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 7، شماره 14 (1397): 46-70. magiran.com/p1951923
Saeid Abbaszadeh, Sakineh Shahi, Yadollah Mehralizadeh, "Consistency of technical institutes and vocational training with the needs of small industries of Ahvaz", 7, no.14 (2019): 46-70. magiran.com/p1951923
سعید عباس زاده، سکینه شاهی، یداله مهر علیزاده، (1397). 'تناسب آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز'، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7(14)، صص.46-70. magiran.com/p1951923
Saeid Abbaszadeh, Sakineh Shahi, Yadollah Mehralizadeh, (2019). 'Consistency of technical institutes and vocational training with the needs of small industries of Ahvaz', , 7(14), pp.46-70. magiran.com/p1951923
سعید عباس زاده؛ سکینه شاهی؛ یداله مهر علیزاده. "تناسب آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز". دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7 ،14 ، 1397، 46-70. magiran.com/p1951923
Saeid Abbaszadeh; Sakineh Shahi; Yadollah Mehralizadeh. "Consistency of technical institutes and vocational training with the needs of small industries of Ahvaz", , 7, 14, 2019, 46-70. magiran.com/p1951923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال