ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی، یدا.. مهرعلی زاده، (1397). واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7(14)، 28-47. magiran.com/p1951928
Zeynab Karamkhani , Ebrahim Salehi Omran, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, (2019). Analysis of obstacles to approach professional advice in Iranian universities with an emphasis on educational planning, , 7(14), 28-47. magiran.com/p1951928
زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی، یدا.. مهرعلی زاده، واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی. دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 1397؛ 7(14): 28-47. magiran.com/p1951928
Zeynab Karamkhani , Ebrahim Salehi Omran, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, Analysis of obstacles to approach professional advice in Iranian universities with an emphasis on educational planning, , 2019; 7(14): 28-47. magiran.com/p1951928
زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی، یدا.. مهرعلی زاده، "واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی"، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 7، شماره 14 (1397): 28-47. magiran.com/p1951928
Zeynab Karamkhani , Ebrahim Salehi Omran, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, "Analysis of obstacles to approach professional advice in Iranian universities with an emphasis on educational planning", 7, no.14 (2019): 28-47. magiran.com/p1951928
زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی، یدا.. مهرعلی زاده، (1397). 'واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی'، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7(14)، صص.28-47. magiran.com/p1951928
Zeynab Karamkhani , Ebrahim Salehi Omran, Soheila Hashemi, Yadollah Mehralizadeh, (2019). 'Analysis of obstacles to approach professional advice in Iranian universities with an emphasis on educational planning', , 7(14), pp.28-47. magiran.com/p1951928
زینب کرمخانی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ یدا.. مهرعلی زاده. "واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی". دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7 ،14 ، 1397، 28-47. magiran.com/p1951928
Zeynab Karamkhani ; Ebrahim Salehi Omran; Soheila Hashemi; Yadollah Mehralizadeh. "Analysis of obstacles to approach professional advice in Iranian universities with an emphasis on educational planning", , 7, 14, 2019, 28-47. magiran.com/p1951928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال