ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر دهقان نژاد، محسن رحمتی، عبدالرسول عمادی، (1397). پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، 14(28)، 61-88. magiran.com/p1951939
Amir Dehghan Nejad, Mohsen Rahmati, Abdol Rasoul Emadi, (2019). The Consequences of the Mongol Invasion and Ilkhanate Rule on the Scientific Tradition in Iran, The Journal of Islamic History and Civilisation, 14(28), 61-88. magiran.com/p1951939
امیر دهقان نژاد، محسن رحمتی، عبدالرسول عمادی، پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران. مجله تاریخ و تمدن اسلامی، 1397؛ 14(28): 61-88. magiran.com/p1951939
Amir Dehghan Nejad, Mohsen Rahmati, Abdol Rasoul Emadi, The Consequences of the Mongol Invasion and Ilkhanate Rule on the Scientific Tradition in Iran, The Journal of Islamic History and Civilisation, 2019; 14(28): 61-88. magiran.com/p1951939
امیر دهقان نژاد، محسن رحمتی، عبدالرسول عمادی، "پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران"، مجله تاریخ و تمدن اسلامی 14، شماره 28 (1397): 61-88. magiran.com/p1951939
Amir Dehghan Nejad, Mohsen Rahmati, Abdol Rasoul Emadi, "The Consequences of the Mongol Invasion and Ilkhanate Rule on the Scientific Tradition in Iran", The Journal of Islamic History and Civilisation 14, no.28 (2019): 61-88. magiran.com/p1951939
امیر دهقان نژاد، محسن رحمتی، عبدالرسول عمادی، (1397). 'پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران'، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، 14(28)، صص.61-88. magiran.com/p1951939
Amir Dehghan Nejad, Mohsen Rahmati, Abdol Rasoul Emadi, (2019). 'The Consequences of the Mongol Invasion and Ilkhanate Rule on the Scientific Tradition in Iran', The Journal of Islamic History and Civilisation, 14(28), pp.61-88. magiran.com/p1951939
امیر دهقان نژاد؛ محسن رحمتی؛ عبدالرسول عمادی. "پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران". مجله تاریخ و تمدن اسلامی، 14 ،28 ، 1397، 61-88. magiran.com/p1951939
Amir Dehghan Nejad; Mohsen Rahmati; Abdol Rasoul Emadi. "The Consequences of the Mongol Invasion and Ilkhanate Rule on the Scientific Tradition in Iran", The Journal of Islamic History and Civilisation, 14, 28, 2019, 61-88. magiran.com/p1951939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال