ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا جعفری نسب کرمانی، مهناز ملانظری، علی رحمانی، مسعود عزیزخانی، موسی بزرگ اصل، (1398). شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(29)، 229-242. magiran.com/p1951959
Neda Jafari Nasab Kermani , Mahnaz Molanazari, Ali Rahmani, Masoud Azizkhani, Mosa Bozorgasl, (2019). Identification and Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report: Outlook of Iranian, Iranian Management Accounting Association, 8(29), 229-242. magiran.com/p1951959
ندا جعفری نسب کرمانی، مهناز ملانظری، علی رحمانی، مسعود عزیزخانی، موسی بزرگ اصل، شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1398؛ 8(29): 229-242. magiran.com/p1951959
Neda Jafari Nasab Kermani , Mahnaz Molanazari, Ali Rahmani, Masoud Azizkhani, Mosa Bozorgasl, Identification and Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report: Outlook of Iranian, Iranian Management Accounting Association, 2019; 8(29): 229-242. magiran.com/p1951959
ندا جعفری نسب کرمانی، مهناز ملانظری، علی رحمانی، مسعود عزیزخانی، موسی بزرگ اصل، "شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 8، شماره 29 (1398): 229-242. magiran.com/p1951959
Neda Jafari Nasab Kermani , Mahnaz Molanazari, Ali Rahmani, Masoud Azizkhani, Mosa Bozorgasl, "Identification and Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report: Outlook of Iranian", Iranian Management Accounting Association 8, no.29 (2019): 229-242. magiran.com/p1951959
ندا جعفری نسب کرمانی، مهناز ملانظری، علی رحمانی، مسعود عزیزخانی، موسی بزرگ اصل، (1398). 'شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(29)، صص.229-242. magiran.com/p1951959
Neda Jafari Nasab Kermani , Mahnaz Molanazari, Ali Rahmani, Masoud Azizkhani, Mosa Bozorgasl, (2019). 'Identification and Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report: Outlook of Iranian', Iranian Management Accounting Association, 8(29), pp.229-242. magiran.com/p1951959
ندا جعفری نسب کرمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی رحمانی؛ مسعود عزیزخانی؛ موسی بزرگ اصل. "شناسایی و افشای موضوع های کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 ،29 ، 1398، 229-242. magiran.com/p1951959
Neda Jafari Nasab Kermani ; Mahnaz Molanazari; Ali Rahmani; Masoud Azizkhani; Mosa Bozorgasl. "Identification and Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report: Outlook of Iranian", Iranian Management Accounting Association, 8, 29, 2019, 229-242. magiran.com/p1951959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال