ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رحیمی خویگانی، عسگر علی کرمی، حمید باقری دهبارز، (1397). نقدی بر انتخاب های واژگانی محمد دشتی در ترجمه نهج البلاغه از منظر سطح معنایی لغوی گارسس، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8(19)، 9-32. magiran.com/p1952016
Mohammad Rahimi Khoigani , Askarali Karami, Hamid Bagheri Dehbarz, (2018). A Criticism Review of Dashtis Translation from Nahj-Ol-Balaghah Based on Garces Model, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8(19), 9-32. magiran.com/p1952016
محمد رحیمی خویگانی، عسگر علی کرمی، حمید باقری دهبارز، نقدی بر انتخاب های واژگانی محمد دشتی در ترجمه نهج البلاغه از منظر سطح معنایی لغوی گارسس. مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 1397؛ 8(19): 9-32. magiran.com/p1952016
Mohammad Rahimi Khoigani , Askarali Karami, Hamid Bagheri Dehbarz, A Criticism Review of Dashtis Translation from Nahj-Ol-Balaghah Based on Garces Model, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 2018; 8(19): 9-32. magiran.com/p1952016
محمد رحیمی خویگانی، عسگر علی کرمی، حمید باقری دهبارز، "نقدی بر انتخاب های واژگانی محمد دشتی در ترجمه نهج البلاغه از منظر سطح معنایی لغوی گارسس"، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 8، شماره 19 (1397): 9-32. magiran.com/p1952016
Mohammad Rahimi Khoigani , Askarali Karami, Hamid Bagheri Dehbarz, "A Criticism Review of Dashtis Translation from Nahj-Ol-Balaghah Based on Garces Model", Translation Researches in the Arabic Language And Literature 8, no.19 (2018): 9-32. magiran.com/p1952016
محمد رحیمی خویگانی، عسگر علی کرمی، حمید باقری دهبارز، (1397). 'نقدی بر انتخاب های واژگانی محمد دشتی در ترجمه نهج البلاغه از منظر سطح معنایی لغوی گارسس'، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8(19)، صص.9-32. magiran.com/p1952016
Mohammad Rahimi Khoigani , Askarali Karami, Hamid Bagheri Dehbarz, (2018). 'A Criticism Review of Dashtis Translation from Nahj-Ol-Balaghah Based on Garces Model', Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8(19), pp.9-32. magiran.com/p1952016
محمد رحیمی خویگانی؛ عسگر علی کرمی؛ حمید باقری دهبارز. "نقدی بر انتخاب های واژگانی محمد دشتی در ترجمه نهج البلاغه از منظر سطح معنایی لغوی گارسس". مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8 ،19 ، 1397، 9-32. magiran.com/p1952016
Mohammad Rahimi Khoigani ; Askarali Karami; Hamid Bagheri Dehbarz. "A Criticism Review of Dashtis Translation from Nahj-Ol-Balaghah Based on Garces Model", Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8, 19, 2018, 9-32. magiran.com/p1952016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال