ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نورسیده، مسعود سلمانی حقیقی، (1397). تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8(19)، 108-81. magiran.com/p1952019
Aliakbar Noreside , Masood Salmani Haghighi, (2018). Non-Structural Grammatical Coherence Analysis in Sahifeh Sajjadieh’s Twelfth Prayer and its Translations, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8(19), 108-81. magiran.com/p1952019
علی اکبر نورسیده، مسعود سلمانی حقیقی، تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن. مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 1397؛ 8(19): 108-81. magiran.com/p1952019
Aliakbar Noreside , Masood Salmani Haghighi, Non-Structural Grammatical Coherence Analysis in Sahifeh Sajjadieh’s Twelfth Prayer and its Translations, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 2018; 8(19): 108-81. magiran.com/p1952019
علی اکبر نورسیده، مسعود سلمانی حقیقی، "تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن"، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 8، شماره 19 (1397): 108-81. magiran.com/p1952019
Aliakbar Noreside , Masood Salmani Haghighi, "Non-Structural Grammatical Coherence Analysis in Sahifeh Sajjadieh’s Twelfth Prayer and its Translations", Translation Researches in the Arabic Language And Literature 8, no.19 (2018): 108-81. magiran.com/p1952019
علی اکبر نورسیده، مسعود سلمانی حقیقی، (1397). 'تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن'، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8(19)، صص.108-81. magiran.com/p1952019
Aliakbar Noreside , Masood Salmani Haghighi, (2018). 'Non-Structural Grammatical Coherence Analysis in Sahifeh Sajjadieh’s Twelfth Prayer and its Translations', Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8(19), pp.108-81. magiran.com/p1952019
علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی. "تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن". مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8 ،19 ، 1397، 108-81. magiran.com/p1952019
Aliakbar Noreside ; Masood Salmani Haghighi. "Non-Structural Grammatical Coherence Analysis in Sahifeh Sajjadieh’s Twelfth Prayer and its Translations", Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8, 19, 2018, 108-81. magiran.com/p1952019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال