ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قادر پریز، (1397). چالش برابریابی برخی ساخت های دستوری در تعریب بر اساس نظریه تغییرات صوری کتفورد، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8(19)، 152-135. magiran.com/p1952021
Ghader Pariz , (2018). The Challenge of the Equivalence of Some Grammatical Constructs in the Definition Based on the Theory of Formal Change of Katford, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8(19), 152-135. magiran.com/p1952021
قادر پریز، چالش برابریابی برخی ساخت های دستوری در تعریب بر اساس نظریه تغییرات صوری کتفورد. مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 1397؛ 8(19): 152-135. magiran.com/p1952021
Ghader Pariz , The Challenge of the Equivalence of Some Grammatical Constructs in the Definition Based on the Theory of Formal Change of Katford, Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 2018; 8(19): 152-135. magiran.com/p1952021
قادر پریز، "چالش برابریابی برخی ساخت های دستوری در تعریب بر اساس نظریه تغییرات صوری کتفورد"، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 8، شماره 19 (1397): 152-135. magiran.com/p1952021
Ghader Pariz , "The Challenge of the Equivalence of Some Grammatical Constructs in the Definition Based on the Theory of Formal Change of Katford", Translation Researches in the Arabic Language And Literature 8, no.19 (2018): 152-135. magiran.com/p1952021
قادر پریز، (1397). 'چالش برابریابی برخی ساخت های دستوری در تعریب بر اساس نظریه تغییرات صوری کتفورد'، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8(19)، صص.152-135. magiran.com/p1952021
Ghader Pariz , (2018). 'The Challenge of the Equivalence of Some Grammatical Constructs in the Definition Based on the Theory of Formal Change of Katford', Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8(19), pp.152-135. magiran.com/p1952021
قادر پریز. "چالش برابریابی برخی ساخت های دستوری در تعریب بر اساس نظریه تغییرات صوری کتفورد". مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 8 ،19 ، 1397، 152-135. magiran.com/p1952021
Ghader Pariz . "The Challenge of the Equivalence of Some Grammatical Constructs in the Definition Based on the Theory of Formal Change of Katford", Translation Researches in the Arabic Language And Literature, 8, 19, 2018, 152-135. magiran.com/p1952021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال