ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام فلاح بافکر لیالستانی، سیدکمال اسحاق حسینی، سمیه محمدی، محبوبه جعفری، طاهره افتخاری، محمد آقاعلی، (1398). بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(1)، 30-37. magiran.com/p1952045
Behnam Fallah Bafekr Lialestani, Seyed Kamal Eshagh Hoseini, Somayeh Mohammadi, Mahbobeh Jafari, Tahere Eftekhari, Mohammad Aghaali, (2019). Assessment of Five-Year Survival of Children with Acute Lymphatic Leukemia and Its Related Factors in Qom Province, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(1), 30-37. magiran.com/p1952045
بهنام فلاح بافکر لیالستانی، سیدکمال اسحاق حسینی، سمیه محمدی، محبوبه جعفری، طاهره افتخاری، محمد آقاعلی، بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(1): 30-37. magiran.com/p1952045
Behnam Fallah Bafekr Lialestani, Seyed Kamal Eshagh Hoseini, Somayeh Mohammadi, Mahbobeh Jafari, Tahere Eftekhari, Mohammad Aghaali, Assessment of Five-Year Survival of Children with Acute Lymphatic Leukemia and Its Related Factors in Qom Province, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(1): 30-37. magiran.com/p1952045
بهنام فلاح بافکر لیالستانی، سیدکمال اسحاق حسینی، سمیه محمدی، محبوبه جعفری، طاهره افتخاری، محمد آقاعلی، "بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 1 (1398): 30-37. magiran.com/p1952045
Behnam Fallah Bafekr Lialestani, Seyed Kamal Eshagh Hoseini, Somayeh Mohammadi, Mahbobeh Jafari, Tahere Eftekhari, Mohammad Aghaali, "Assessment of Five-Year Survival of Children with Acute Lymphatic Leukemia and Its Related Factors in Qom Province, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.1 (2019): 30-37. magiran.com/p1952045
بهنام فلاح بافکر لیالستانی، سیدکمال اسحاق حسینی، سمیه محمدی، محبوبه جعفری، طاهره افتخاری، محمد آقاعلی، (1398). 'بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(1)، صص.30-37. magiran.com/p1952045
Behnam Fallah Bafekr Lialestani, Seyed Kamal Eshagh Hoseini, Somayeh Mohammadi, Mahbobeh Jafari, Tahere Eftekhari, Mohammad Aghaali, (2019). 'Assessment of Five-Year Survival of Children with Acute Lymphatic Leukemia and Its Related Factors in Qom Province, (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(1), pp.30-37. magiran.com/p1952045
بهنام فلاح بافکر لیالستانی؛ سیدکمال اسحاق حسینی؛ سمیه محمدی؛ محبوبه جعفری؛ طاهره افتخاری؛ محمد آقاعلی. "بررسی بقای پنج ساله کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد و عوامل مرتبط با آن در استان قم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،1 ، 1398، 30-37. magiran.com/p1952045
Behnam Fallah Bafekr Lialestani; Seyed Kamal Eshagh Hoseini; Somayeh Mohammadi; Mahbobeh Jafari; Tahere Eftekhari; Mohammad Aghaali. "Assessment of Five-Year Survival of Children with Acute Lymphatic Leukemia and Its Related Factors in Qom Province, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 1, 2019, 30-37. magiran.com/p1952045
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال