ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود قاصدی ، فریبرز باقری، علیرضا کیامنش، (1397). مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی، فصلنامه اخلاق زیستی، 8(29)، 87-98. magiran.com/p1952338
Masoud Ghasedi , Fariborz Bagheri, Alireza Kiamanesh, (2019). Comparison of the Effectiveness of Group Therapy based on Mindfulness and Acceptance and Commitment Techniques (ACT) on Forgiveness, Emotional Regulation and Marital Intimacy, Bioethics Journal, 8(29), 87-98. magiran.com/p1952338
مسعود قاصدی ، فریبرز باقری، علیرضا کیامنش، مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی. فصلنامه اخلاق زیستی، 1397؛ 8(29): 87-98. magiran.com/p1952338
Masoud Ghasedi , Fariborz Bagheri, Alireza Kiamanesh, Comparison of the Effectiveness of Group Therapy based on Mindfulness and Acceptance and Commitment Techniques (ACT) on Forgiveness, Emotional Regulation and Marital Intimacy, Bioethics Journal, 2019; 8(29): 87-98. magiran.com/p1952338
مسعود قاصدی ، فریبرز باقری، علیرضا کیامنش، "مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی"، فصلنامه اخلاق زیستی 8، شماره 29 (1397): 87-98. magiran.com/p1952338
Masoud Ghasedi , Fariborz Bagheri, Alireza Kiamanesh, "Comparison of the Effectiveness of Group Therapy based on Mindfulness and Acceptance and Commitment Techniques (ACT) on Forgiveness, Emotional Regulation and Marital Intimacy", Bioethics Journal 8, no.29 (2019): 87-98. magiran.com/p1952338
مسعود قاصدی ، فریبرز باقری، علیرضا کیامنش، (1397). 'مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی'، فصلنامه اخلاق زیستی، 8(29)، صص.87-98. magiran.com/p1952338
Masoud Ghasedi , Fariborz Bagheri, Alireza Kiamanesh, (2019). 'Comparison of the Effectiveness of Group Therapy based on Mindfulness and Acceptance and Commitment Techniques (ACT) on Forgiveness, Emotional Regulation and Marital Intimacy', Bioethics Journal, 8(29), pp.87-98. magiran.com/p1952338
مسعود قاصدی ؛ فریبرز باقری؛ علیرضا کیامنش. "مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی". فصلنامه اخلاق زیستی، 8 ،29 ، 1397، 87-98. magiran.com/p1952338
Masoud Ghasedi ; Fariborz Bagheri; Alireza Kiamanesh. "Comparison of the Effectiveness of Group Therapy based on Mindfulness and Acceptance and Commitment Techniques (ACT) on Forgiveness, Emotional Regulation and Marital Intimacy", Bioethics Journal, 8, 29, 2019, 87-98. magiran.com/p1952338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال