ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Suqian Wu, Wentao Wang, Qihua Le , (2019). All-trans Retinoic Acid Regulates the Balance of Treg-Th17 Cells through ERK and P38 Signaling Pathway, Iranian journal of immunology, 16(1), 1-10. magiran.com/p1952425
Suqian Wu, Wentao Wang, Qihua Le , All-trans Retinoic Acid Regulates the Balance of Treg-Th17 Cells through ERK and P38 Signaling Pathway, Iranian journal of immunology, 2019; 16(1): 1-10. magiran.com/p1952425
Suqian Wu, Wentao Wang, Qihua Le , "All-trans Retinoic Acid Regulates the Balance of Treg-Th17 Cells through ERK and P38 Signaling Pathway", Iranian journal of immunology 16, no.1 (2019): 1-10. magiran.com/p1952425
Suqian Wu, Wentao Wang, Qihua Le , (2019). 'All-trans Retinoic Acid Regulates the Balance of Treg-Th17 Cells through ERK and P38 Signaling Pathway', Iranian journal of immunology, 16(1), pp.1-10. magiran.com/p1952425
Suqian Wu; Wentao Wang; Qihua Le . "All-trans Retinoic Acid Regulates the Balance of Treg-Th17 Cells through ERK and P38 Signaling Pathway", Iranian journal of immunology, 16, 1, 2019, 1-10. magiran.com/p1952425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال