ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام هانی جراحی، رضا اکبری ، (1398). تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند، فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 20(4)، 6-22. magiran.com/p1952517
Um Hani Jarrahi, Reza Akbari , (2019). An Analysis of Motahhari and Brümmer’s Response to the Issue of God’s Mediation and Benevolence, Theological-Philosophical Research, 20(4), 6-22. magiran.com/p1952517
ام هانی جراحی، رضا اکبری ، تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند. فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 1398؛ 20(4): 6-22. magiran.com/p1952517
Um Hani Jarrahi, Reza Akbari , An Analysis of Motahhari and Brümmer’s Response to the Issue of God’s Mediation and Benevolence, Theological-Philosophical Research, 2019; 20(4): 6-22. magiran.com/p1952517
ام هانی جراحی، رضا اکبری ، "تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند"، فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی 20، شماره 4 (1398): 6-22. magiran.com/p1952517
Um Hani Jarrahi, Reza Akbari , "An Analysis of Motahhari and Brümmer’s Response to the Issue of God’s Mediation and Benevolence", Theological-Philosophical Research 20, no.4 (2019): 6-22. magiran.com/p1952517
ام هانی جراحی، رضا اکبری ، (1398). 'تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند'، فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 20(4)، صص.6-22. magiran.com/p1952517
Um Hani Jarrahi, Reza Akbari , (2019). 'An Analysis of Motahhari and Brümmer’s Response to the Issue of God’s Mediation and Benevolence', Theological-Philosophical Research, 20(4), pp.6-22. magiran.com/p1952517
ام هانی جراحی؛ رضا اکبری . "تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند". فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، 20 ،4 ، 1398، 6-22. magiran.com/p1952517
Um Hani Jarrahi; Reza Akbari . "An Analysis of Motahhari and Brümmer’s Response to the Issue of God’s Mediation and Benevolence", Theological-Philosophical Research, 20, 4, 2019, 6-22. magiran.com/p1952517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال