ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور، (1397). تاثیر کاربرد مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت های حل مسئله دانشجویان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 12(43)، 217-231. magiran.com/p1952630
Mohsen Bagheri , Somayyeh Abdoli Bozchaloii, Saeed Mousavi Poor, (2018). The effect of applying pebble in the pond instructional design model on students’ problem-solving skills, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12(43), 217-231. magiran.com/p1952630
محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور، تاثیر کاربرد مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت های حل مسئله دانشجویان. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1397؛ 12(43): 217-231. magiran.com/p1952630
Mohsen Bagheri , Somayyeh Abdoli Bozchaloii, Saeed Mousavi Poor, The effect of applying pebble in the pond instructional design model on students’ problem-solving skills, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2018; 12(43): 217-231. magiran.com/p1952630
محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور، "تاثیر کاربرد مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت های حل مسئله دانشجویان"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 12، شماره 43 (1397): 217-231. magiran.com/p1952630
Mohsen Bagheri , Somayyeh Abdoli Bozchaloii, Saeed Mousavi Poor, "The effect of applying pebble in the pond instructional design model on students’ problem-solving skills", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 12, no.43 (2018): 217-231. magiran.com/p1952630
محسن باقری، سمیه عبدلی بزچلویی، سعید موسوی پور، (1397). 'تاثیر کاربرد مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت های حل مسئله دانشجویان'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 12(43)، صص.217-231. magiran.com/p1952630
Mohsen Bagheri , Somayyeh Abdoli Bozchaloii, Saeed Mousavi Poor, (2018). 'The effect of applying pebble in the pond instructional design model on students’ problem-solving skills', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12(43), pp.217-231. magiran.com/p1952630
محسن باقری؛ سمیه عبدلی بزچلویی؛ سعید موسوی پور. "تاثیر کاربرد مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت های حل مسئله دانشجویان". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 12 ،43 ، 1397، 217-231. magiran.com/p1952630
Mohsen Bagheri ; Somayyeh Abdoli Bozchaloii; Saeed Mousavi Poor. "The effect of applying pebble in the pond instructional design model on students’ problem-solving skills", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12, 43, 2018, 217-231. magiran.com/p1952630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال