ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رحمانی، ذبیح پیرانی ، حسن حیدری، حسین داوودی، (1397). اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 8(2)، 7-25. magiran.com/p1952696
A Rahmani, Z Pirani , H Heidari, H Davoodi, (2019). The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Training on Work Memory and Selective Attention of Dyslexic Students in Elementary Schools, Journal of Learning Disabilities, 8(2), 7-25. magiran.com/p1952696
علی رحمانی، ذبیح پیرانی ، حسن حیدری، حسین داوودی، اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1397؛ 8(2): 7-25. magiran.com/p1952696
A Rahmani, Z Pirani , H Heidari, H Davoodi, The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Training on Work Memory and Selective Attention of Dyslexic Students in Elementary Schools, Journal of Learning Disabilities, 2019; 8(2): 7-25. magiran.com/p1952696
علی رحمانی، ذبیح پیرانی ، حسن حیدری، حسین داوودی، "اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 8، شماره 2 (1397): 7-25. magiran.com/p1952696
A Rahmani, Z Pirani , H Heidari, H Davoodi, "The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Training on Work Memory and Selective Attention of Dyslexic Students in Elementary Schools", Journal of Learning Disabilities 8, no.2 (2019): 7-25. magiran.com/p1952696
علی رحمانی، ذبیح پیرانی ، حسن حیدری، حسین داوودی، (1397). 'اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 8(2)، صص.7-25. magiran.com/p1952696
A Rahmani, Z Pirani , H Heidari, H Davoodi, (2019). 'The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Training on Work Memory and Selective Attention of Dyslexic Students in Elementary Schools', Journal of Learning Disabilities, 8(2), pp.7-25. magiran.com/p1952696
علی رحمانی؛ ذبیح پیرانی ؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی. "اثر بخشی آموزش توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 8 ،2 ، 1397، 7-25. magiran.com/p1952696
A Rahmani; Z Pirani ; H Heidari; H Davoodi. "The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Training on Work Memory and Selective Attention of Dyslexic Students in Elementary Schools", Journal of Learning Disabilities, 8, 2, 2019, 7-25. magiran.com/p1952696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال