ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین مهدیوند، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، فاطمه رحمانی، (1397). اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و رونداسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(6)، 69-78. magiran.com/p1952724
Noushin Mahdivand, Vahid Nejati, Golamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, Fatemeh Rahmani, (2019). The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Histomorphometry and Spermatogenesisin Heat-Stress Exposed Male Rats, Ilam University of Medical Science, 26(6), 69-78. magiran.com/p1952724
نوشین مهدیوند، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، فاطمه رحمانی، اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و رونداسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1397؛ 26(6): 69-78. magiran.com/p1952724
Noushin Mahdivand, Vahid Nejati, Golamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, Fatemeh Rahmani, The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Histomorphometry and Spermatogenesisin Heat-Stress Exposed Male Rats, Ilam University of Medical Science, 2019; 26(6): 69-78. magiran.com/p1952724
نوشین مهدیوند، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، فاطمه رحمانی، "اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و رونداسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26، شماره 6 (1397): 69-78. magiran.com/p1952724
Noushin Mahdivand, Vahid Nejati, Golamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, Fatemeh Rahmani, "The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Histomorphometry and Spermatogenesisin Heat-Stress Exposed Male Rats", Ilam University of Medical Science 26, no.6 (2019): 69-78. magiran.com/p1952724
نوشین مهدیوند، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، فاطمه رحمانی، (1397). 'اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و رونداسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(6)، صص.69-78. magiran.com/p1952724
Noushin Mahdivand, Vahid Nejati, Golamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, Fatemeh Rahmani, (2019). 'The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Histomorphometry and Spermatogenesisin Heat-Stress Exposed Male Rats', Ilam University of Medical Science, 26(6), pp.69-78. magiran.com/p1952724
نوشین مهدیوند؛ وحید نجاتی؛ غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی؛ فاطمه رحمانی. "اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و رونداسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 ،6 ، 1397، 69-78. magiran.com/p1952724
Noushin Mahdivand; Vahid Nejati; Golamreza Najafi; Ali Shalizar Jalali; Fatemeh Rahmani. "The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Histomorphometry and Spermatogenesisin Heat-Stress Exposed Male Rats", Ilam University of Medical Science, 26, 6, 2019, 69-78. magiran.com/p1952724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال