ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کرم پور قبچاق، فرح فرخی، (1397). بررسی اثر سولفات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت تخمدانموش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(6)، 164-175. magiran.com/p1952733
Zahra Karampour Gebchag, Farah Farokhi, (2019). Effect of Zinc Sulfate on Oxidative Stress Indices of Ovarian Tissue in Streptozotocin Induced Diabetic rats, Ilam University of Medical Science, 26(6), 164-175. magiran.com/p1952733
زهرا کرم پور قبچاق، فرح فرخی، بررسی اثر سولفات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت تخمدانموش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1397؛ 26(6): 164-175. magiran.com/p1952733
Zahra Karampour Gebchag, Farah Farokhi, Effect of Zinc Sulfate on Oxidative Stress Indices of Ovarian Tissue in Streptozotocin Induced Diabetic rats, Ilam University of Medical Science, 2019; 26(6): 164-175. magiran.com/p1952733
زهرا کرم پور قبچاق، فرح فرخی، "بررسی اثر سولفات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت تخمدانموش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26، شماره 6 (1397): 164-175. magiran.com/p1952733
Zahra Karampour Gebchag, Farah Farokhi, "Effect of Zinc Sulfate on Oxidative Stress Indices of Ovarian Tissue in Streptozotocin Induced Diabetic rats", Ilam University of Medical Science 26, no.6 (2019): 164-175. magiran.com/p1952733
زهرا کرم پور قبچاق، فرح فرخی، (1397). 'بررسی اثر سولفات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت تخمدانموش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(6)، صص.164-175. magiran.com/p1952733
Zahra Karampour Gebchag, Farah Farokhi, (2019). 'Effect of Zinc Sulfate on Oxidative Stress Indices of Ovarian Tissue in Streptozotocin Induced Diabetic rats', Ilam University of Medical Science, 26(6), pp.164-175. magiran.com/p1952733
زهرا کرم پور قبچاق؛ فرح فرخی. "بررسی اثر سولفات روی بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت تخمدانموش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 ،6 ، 1397، 164-175. magiran.com/p1952733
Zahra Karampour Gebchag; Farah Farokhi. "Effect of Zinc Sulfate on Oxidative Stress Indices of Ovarian Tissue in Streptozotocin Induced Diabetic rats", Ilam University of Medical Science, 26, 6, 2019, 164-175. magiran.com/p1952733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال