ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثریا دوست محمدیان، راهب قربانی، سعیده سوقندی، (1398). آیا کنترل نامطلوب قند خون با سطح سرمی تستوسترون آزاد در مردان دیابتی ایرانی مرتبط هست؟، فصلنامه کومش، 21(2)، 225-230. magiran.com/p1953213
Soraya Doustmohamadian, Raheb Ghorbani, Saeedeh Soghandi, (2019). Is poor glycemic control associated with free testosterone level in Iranian diabetic men?, Koomesh, 21(2), 225-230. magiran.com/p1953213
ثریا دوست محمدیان، راهب قربانی، سعیده سوقندی، آیا کنترل نامطلوب قند خون با سطح سرمی تستوسترون آزاد در مردان دیابتی ایرانی مرتبط هست؟. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(2): 225-230. magiran.com/p1953213
Soraya Doustmohamadian, Raheb Ghorbani, Saeedeh Soghandi, Is poor glycemic control associated with free testosterone level in Iranian diabetic men?, Koomesh, 2019; 21(2): 225-230. magiran.com/p1953213
ثریا دوست محمدیان، راهب قربانی، سعیده سوقندی، "آیا کنترل نامطلوب قند خون با سطح سرمی تستوسترون آزاد در مردان دیابتی ایرانی مرتبط هست؟"، فصلنامه کومش 21، شماره 2 (1398): 225-230. magiran.com/p1953213
Soraya Doustmohamadian, Raheb Ghorbani, Saeedeh Soghandi, "Is poor glycemic control associated with free testosterone level in Iranian diabetic men?", Koomesh 21, no.2 (2019): 225-230. magiran.com/p1953213
ثریا دوست محمدیان، راهب قربانی، سعیده سوقندی، (1398). 'آیا کنترل نامطلوب قند خون با سطح سرمی تستوسترون آزاد در مردان دیابتی ایرانی مرتبط هست؟'، فصلنامه کومش، 21(2)، صص.225-230. magiran.com/p1953213
Soraya Doustmohamadian, Raheb Ghorbani, Saeedeh Soghandi, (2019). 'Is poor glycemic control associated with free testosterone level in Iranian diabetic men?', Koomesh, 21(2), pp.225-230. magiran.com/p1953213
ثریا دوست محمدیان؛ راهب قربانی؛ سعیده سوقندی. "آیا کنترل نامطلوب قند خون با سطح سرمی تستوسترون آزاد در مردان دیابتی ایرانی مرتبط هست؟". فصلنامه کومش، 21 ،2 ، 1398، 225-230. magiran.com/p1953213
Soraya Doustmohamadian; Raheb Ghorbani; Saeedeh Soghandi. "Is poor glycemic control associated with free testosterone level in Iranian diabetic men?", Koomesh, 21, 2, 2019, 225-230. magiran.com/p1953213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال