ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مسعود وکیلی، لیلا باباخانی، زینب محرابی، کورش کمالی، معصومه نمدیان، الهام شکیبازاده، (1398). طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در دانش آموزان دبیرستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از نگاه دبیران و والدین «یک مطالعه مبتنی بر نظریه، جمعیت و فرهنگ ایران»، فصلنامه کومش، 21(2)، 276-285. magiran.com/p1953220
Mohammad Masoud Vakili, Laila Babakhani, Zeinab Mehrabi, Koorosh Kamali, Masoumeh Namadian, Elham Shakibazadeh, (2019). Development and psychometric analysis of a tool to measure parents and teachers about preventive behaviors in adolescence about HIV/AIDS based on health belief model: An Iranian population and cultural based study, Koomesh, 21(2), 276-285. magiran.com/p1953220
محمد مسعود وکیلی، لیلا باباخانی، زینب محرابی، کورش کمالی، معصومه نمدیان، الهام شکیبازاده، طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در دانش آموزان دبیرستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از نگاه دبیران و والدین «یک مطالعه مبتنی بر نظریه، جمعیت و فرهنگ ایران». فصلنامه کومش، 1398؛ 21(2): 276-285. magiran.com/p1953220
Mohammad Masoud Vakili, Laila Babakhani, Zeinab Mehrabi, Koorosh Kamali, Masoumeh Namadian, Elham Shakibazadeh, Development and psychometric analysis of a tool to measure parents and teachers about preventive behaviors in adolescence about HIV/AIDS based on health belief model: An Iranian population and cultural based study, Koomesh, 2019; 21(2): 276-285. magiran.com/p1953220
محمد مسعود وکیلی، لیلا باباخانی، زینب محرابی، کورش کمالی، معصومه نمدیان، الهام شکیبازاده، "طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در دانش آموزان دبیرستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از نگاه دبیران و والدین «یک مطالعه مبتنی بر نظریه، جمعیت و فرهنگ ایران»"، فصلنامه کومش 21، شماره 2 (1398): 276-285. magiran.com/p1953220
Mohammad Masoud Vakili, Laila Babakhani, Zeinab Mehrabi, Koorosh Kamali, Masoumeh Namadian, Elham Shakibazadeh, "Development and psychometric analysis of a tool to measure parents and teachers about preventive behaviors in adolescence about HIV/AIDS based on health belief model: An Iranian population and cultural based study", Koomesh 21, no.2 (2019): 276-285. magiran.com/p1953220
محمد مسعود وکیلی، لیلا باباخانی، زینب محرابی، کورش کمالی، معصومه نمدیان، الهام شکیبازاده، (1398). 'طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در دانش آموزان دبیرستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از نگاه دبیران و والدین «یک مطالعه مبتنی بر نظریه، جمعیت و فرهنگ ایران»'، فصلنامه کومش، 21(2)، صص.276-285. magiran.com/p1953220
Mohammad Masoud Vakili, Laila Babakhani, Zeinab Mehrabi, Koorosh Kamali, Masoumeh Namadian, Elham Shakibazadeh, (2019). 'Development and psychometric analysis of a tool to measure parents and teachers about preventive behaviors in adolescence about HIV/AIDS based on health belief model: An Iranian population and cultural based study', Koomesh, 21(2), pp.276-285. magiran.com/p1953220
محمد مسعود وکیلی؛ لیلا باباخانی؛ زینب محرابی؛ کورش کمالی؛ معصومه نمدیان؛ الهام شکیبازاده. "طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در دانش آموزان دبیرستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از نگاه دبیران و والدین «یک مطالعه مبتنی بر نظریه، جمعیت و فرهنگ ایران»". فصلنامه کومش، 21 ،2 ، 1398، 276-285. magiran.com/p1953220
Mohammad Masoud Vakili; Laila Babakhani; Zeinab Mehrabi; Koorosh Kamali; Masoumeh Namadian; Elham Shakibazadeh. "Development and psychometric analysis of a tool to measure parents and teachers about preventive behaviors in adolescence about HIV/AIDS based on health belief model: An Iranian population and cultural based study", Koomesh, 21, 2, 2019, 276-285. magiran.com/p1953220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال