ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس کوهی، محمد صادق صبوری، روح الله سمیعی، (1397). نقش مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(1)، 403-427. magiran.com/p1953441
Abbas Koohi , Mohammad Sadegh Sabouri, Roohalla Samiee, (2019). The role of geographic components of organizational knowledge management to improve satisfaction of customers of Saderat Bank; A Case Study of Saderat Bank in Golestan Province, Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(1), 403-427. magiran.com/p1953441
عباس کوهی، محمد صادق صبوری، روح الله سمیعی، نقش مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1397؛ 9(1): 403-427. magiran.com/p1953441
Abbas Koohi , Mohammad Sadegh Sabouri, Roohalla Samiee, The role of geographic components of organizational knowledge management to improve satisfaction of customers of Saderat Bank; A Case Study of Saderat Bank in Golestan Province, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(1): 403-427. magiran.com/p1953441
عباس کوهی، محمد صادق صبوری، روح الله سمیعی، "نقش مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 1 (1397): 403-427. magiran.com/p1953441
Abbas Koohi , Mohammad Sadegh Sabouri, Roohalla Samiee, "The role of geographic components of organizational knowledge management to improve satisfaction of customers of Saderat Bank; A Case Study of Saderat Bank in Golestan Province", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.1 (2019): 403-427. magiran.com/p1953441
عباس کوهی، محمد صادق صبوری، روح الله سمیعی، (1397). 'نقش مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(1)، صص.403-427. magiran.com/p1953441
Abbas Koohi , Mohammad Sadegh Sabouri, Roohalla Samiee, (2019). 'The role of geographic components of organizational knowledge management to improve satisfaction of customers of Saderat Bank; A Case Study of Saderat Bank in Golestan Province', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(1), pp.403-427. magiran.com/p1953441
عباس کوهی؛ محمد صادق صبوری؛ روح الله سمیعی. "نقش مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در ارتقای رضایت مندی مشتریان بانک صادرات؛ مطالعه موردی بانک صادرات استان گلستان". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،1 ، 1397، 403-427. magiran.com/p1953441
Abbas Koohi ; Mohammad Sadegh Sabouri; Roohalla Samiee. "The role of geographic components of organizational knowledge management to improve satisfaction of customers of Saderat Bank; A Case Study of Saderat Bank in Golestan Province", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 1, 2019, 403-427. magiran.com/p1953441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال