ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید صرامی، ایمان ابراهیم زاده، فخرالدین اشرفی زاده، (1397). مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 14(38)، 93-105. magiran.com/p1953529
Nahid Sarami, Iman Ebrahimzadeh, Fakhreddin Ashrafizadeh, (2019). Structural Study of Nanostructured Multilayer CrAlN Coatings Prepared by Physical Vapor Deposition, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 14(38), 93-105. magiran.com/p1953529
ناهید صرامی، ایمان ابراهیم زاده، فخرالدین اشرفی زاده، مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1397؛ 14(38): 93-105. magiran.com/p1953529
Nahid Sarami, Iman Ebrahimzadeh, Fakhreddin Ashrafizadeh, Structural Study of Nanostructured Multilayer CrAlN Coatings Prepared by Physical Vapor Deposition, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2019; 14(38): 93-105. magiran.com/p1953529
ناهید صرامی، ایمان ابراهیم زاده، فخرالدین اشرفی زاده، "مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 14، شماره 38 (1397): 93-105. magiran.com/p1953529
Nahid Sarami, Iman Ebrahimzadeh, Fakhreddin Ashrafizadeh, "Structural Study of Nanostructured Multilayer CrAlN Coatings Prepared by Physical Vapor Deposition", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 14, no.38 (2019): 93-105. magiran.com/p1953529
ناهید صرامی، ایمان ابراهیم زاده، فخرالدین اشرفی زاده، (1397). 'مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 14(38)، صص.93-105. magiran.com/p1953529
Nahid Sarami, Iman Ebrahimzadeh, Fakhreddin Ashrafizadeh, (2019). 'Structural Study of Nanostructured Multilayer CrAlN Coatings Prepared by Physical Vapor Deposition', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 14(38), pp.93-105. magiran.com/p1953529
ناهید صرامی؛ ایمان ابراهیم زاده؛ فخرالدین اشرفی زاده. "مطالعه فازی پوشش نانوساختار چند لایه نیترید کروم آلومینیوم تولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 14 ،38 ، 1397، 93-105. magiran.com/p1953529
Nahid Sarami; Iman Ebrahimzadeh; Fakhreddin Ashrafizadeh. "Structural Study of Nanostructured Multilayer CrAlN Coatings Prepared by Physical Vapor Deposition", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 14, 38, 2019, 93-105. magiran.com/p1953529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال