ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی همایون فر، سعید باقرسلیمی، بیژن نهاوندی، کاوه ایزدی شیجانی، (1397). شبیه سازی مبتنی بر عامل شبکه تامین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در قالب سیستم انطباقی پیچیده به‎منظور دستیابی به سطح موجودی بهینه، نشریه مدیریت صنعتی، 10(31)، 607-630. magiran.com/p1953589
Mahdi Homayounfar, Saeid Baghersalimi , Bijan Nahavandi, Kaveh Izadi Sheyjani, (2019). Agent-based Simulation of National Oil Products Distribution Company’s Supply Network in the Framework of a Complex Adaptive System in Order to Achieve an Optimal Inventory Level, Journal of Industrial Management, 10(31), 607-630. magiran.com/p1953589
مهدی همایون فر، سعید باقرسلیمی، بیژن نهاوندی، کاوه ایزدی شیجانی، شبیه سازی مبتنی بر عامل شبکه تامین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در قالب سیستم انطباقی پیچیده به‎منظور دستیابی به سطح موجودی بهینه. نشریه مدیریت صنعتی، 1397؛ 10(31): 607-630. magiran.com/p1953589
Mahdi Homayounfar, Saeid Baghersalimi , Bijan Nahavandi, Kaveh Izadi Sheyjani, Agent-based Simulation of National Oil Products Distribution Company’s Supply Network in the Framework of a Complex Adaptive System in Order to Achieve an Optimal Inventory Level, Journal of Industrial Management, 2019; 10(31): 607-630. magiran.com/p1953589
مهدی همایون فر، سعید باقرسلیمی، بیژن نهاوندی، کاوه ایزدی شیجانی، "شبیه سازی مبتنی بر عامل شبکه تامین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در قالب سیستم انطباقی پیچیده به‎منظور دستیابی به سطح موجودی بهینه"، نشریه مدیریت صنعتی 10، شماره 31 (1397): 607-630. magiran.com/p1953589
Mahdi Homayounfar, Saeid Baghersalimi , Bijan Nahavandi, Kaveh Izadi Sheyjani, "Agent-based Simulation of National Oil Products Distribution Company’s Supply Network in the Framework of a Complex Adaptive System in Order to Achieve an Optimal Inventory Level", Journal of Industrial Management 10, no.31 (2019): 607-630. magiran.com/p1953589
مهدی همایون فر، سعید باقرسلیمی، بیژن نهاوندی، کاوه ایزدی شیجانی، (1397). 'شبیه سازی مبتنی بر عامل شبکه تامین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در قالب سیستم انطباقی پیچیده به‎منظور دستیابی به سطح موجودی بهینه'، نشریه مدیریت صنعتی، 10(31)، صص.607-630. magiran.com/p1953589
Mahdi Homayounfar, Saeid Baghersalimi , Bijan Nahavandi, Kaveh Izadi Sheyjani, (2019). 'Agent-based Simulation of National Oil Products Distribution Company’s Supply Network in the Framework of a Complex Adaptive System in Order to Achieve an Optimal Inventory Level', Journal of Industrial Management, 10(31), pp.607-630. magiran.com/p1953589
مهدی همایون فر؛ سعید باقرسلیمی؛ بیژن نهاوندی؛ کاوه ایزدی شیجانی. "شبیه سازی مبتنی بر عامل شبکه تامین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در قالب سیستم انطباقی پیچیده به‎منظور دستیابی به سطح موجودی بهینه". نشریه مدیریت صنعتی، 10 ،31 ، 1397، 607-630. magiran.com/p1953589
Mahdi Homayounfar; Saeid Baghersalimi ; Bijan Nahavandi; Kaveh Izadi Sheyjani. "Agent-based Simulation of National Oil Products Distribution Company’s Supply Network in the Framework of a Complex Adaptive System in Order to Achieve an Optimal Inventory Level", Journal of Industrial Management, 10, 31, 2019, 607-630. magiran.com/p1953589
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال