ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حاجی علی بیگی، مهناز ندایی، بابک سامانی، وحید ارامشیان، (1397). تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته، 8(27)، 95-105. magiran.com/p1953737
, (2018). Structural and geodynamical analysis of Taft fault system, based on its fractal and geometry density, west and southwest Yazd, Journal of Advanced Applied Geology, 8(27), 95-105. magiran.com/p1953737
حسین حاجی علی بیگی، مهناز ندایی، بابک سامانی، وحید ارامشیان، تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد. فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته، 1397؛ 8(27): 95-105. magiran.com/p1953737
, Structural and geodynamical analysis of Taft fault system, based on its fractal and geometry density, west and southwest Yazd, Journal of Advanced Applied Geology, 2018; 8(27): 95-105. magiran.com/p1953737
حسین حاجی علی بیگی، مهناز ندایی، بابک سامانی، وحید ارامشیان، "تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد"، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 8، شماره 27 (1397): 95-105. magiran.com/p1953737
, "Structural and geodynamical analysis of Taft fault system, based on its fractal and geometry density, west and southwest Yazd", Journal of Advanced Applied Geology 8, no.27 (2018): 95-105. magiran.com/p1953737
حسین حاجی علی بیگی، مهناز ندایی، بابک سامانی، وحید ارامشیان، (1397). 'تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد'، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته، 8(27)، صص.95-105. magiran.com/p1953737
, (2018). 'Structural and geodynamical analysis of Taft fault system, based on its fractal and geometry density, west and southwest Yazd', Journal of Advanced Applied Geology, 8(27), pp.95-105. magiran.com/p1953737
حسین حاجی علی بیگی؛ مهناز ندایی؛ بابک سامانی؛ وحید ارامشیان. "تحلیل ساختاری و ژئودینامیکی سیستم گسلی تفت، بر اساس هندسه و چگالی فرکتالی سیستم گسلی آن، غرب و جنوب غرب یزد". فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته، 8 ،27 ، 1397، 95-105. magiran.com/p1953737
. "Structural and geodynamical analysis of Taft fault system, based on its fractal and geometry density, west and southwest Yazd", Journal of Advanced Applied Geology, 8, 27, 2018, 95-105. magiran.com/p1953737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال