ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه صمدی میارکلائی، حسین صمدی میارکلائی ، (1397). مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی، نشریه اسلام و مدیریت، 7(13)، 57-84. magiran.com/p1953831
hamzeh samadi, hossein samadi , (2018). A Scale for Measuring the Wise Leadership at Work (WLW): Development and Validation of a Multidimensional Measure, Semi-annual Journal of Islam and Management, 7(13), 57-84. magiran.com/p1953831
حمزه صمدی میارکلائی، حسین صمدی میارکلائی ، مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی. نشریه اسلام و مدیریت، 1397؛ 7(13): 57-84. magiran.com/p1953831
hamzeh samadi, hossein samadi , A Scale for Measuring the Wise Leadership at Work (WLW): Development and Validation of a Multidimensional Measure, Semi-annual Journal of Islam and Management, 2018; 7(13): 57-84. magiran.com/p1953831
حمزه صمدی میارکلائی، حسین صمدی میارکلائی ، "مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی"، نشریه اسلام و مدیریت 7، شماره 13 (1397): 57-84. magiran.com/p1953831
hamzeh samadi, hossein samadi , "A Scale for Measuring the Wise Leadership at Work (WLW): Development and Validation of a Multidimensional Measure", Semi-annual Journal of Islam and Management 7, no.13 (2018): 57-84. magiran.com/p1953831
حمزه صمدی میارکلائی، حسین صمدی میارکلائی ، (1397). 'مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی'، نشریه اسلام و مدیریت، 7(13)، صص.57-84. magiran.com/p1953831
hamzeh samadi, hossein samadi , (2018). 'A Scale for Measuring the Wise Leadership at Work (WLW): Development and Validation of a Multidimensional Measure', Semi-annual Journal of Islam and Management, 7(13), pp.57-84. magiran.com/p1953831
حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی . "مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی". نشریه اسلام و مدیریت، 7 ،13 ، 1397، 57-84. magiran.com/p1953831
hamzeh samadi; hossein samadi . "A Scale for Measuring the Wise Leadership at Work (WLW): Development and Validation of a Multidimensional Measure", Semi-annual Journal of Islam and Management, 7, 13, 2018, 57-84. magiran.com/p1953831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال