ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود قربانی ، زهرا عامری منش، (1397). بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد، نشریه اسلام و مدیریت، 7(13)، 111-138. magiran.com/p1953834
Mahmood Ghorbani , Zahra Amerimanesh, (2018). A Survey of Organizational Cynicism and Employee Performance Relationship , Considering Professional Ethics Moderator Role in Javad-al-Aemeh Cardiac Hospital in Mashhad, Semi-annual Journal of Islam and Management, 7(13), 111-138. magiran.com/p1953834
محمود قربانی ، زهرا عامری منش، بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد. نشریه اسلام و مدیریت، 1397؛ 7(13): 111-138. magiran.com/p1953834
Mahmood Ghorbani , Zahra Amerimanesh, A Survey of Organizational Cynicism and Employee Performance Relationship , Considering Professional Ethics Moderator Role in Javad-al-Aemeh Cardiac Hospital in Mashhad, Semi-annual Journal of Islam and Management, 2018; 7(13): 111-138. magiran.com/p1953834
محمود قربانی ، زهرا عامری منش، "بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد"، نشریه اسلام و مدیریت 7، شماره 13 (1397): 111-138. magiran.com/p1953834
Mahmood Ghorbani , Zahra Amerimanesh, "A Survey of Organizational Cynicism and Employee Performance Relationship , Considering Professional Ethics Moderator Role in Javad-al-Aemeh Cardiac Hospital in Mashhad", Semi-annual Journal of Islam and Management 7, no.13 (2018): 111-138. magiran.com/p1953834
محمود قربانی ، زهرا عامری منش، (1397). 'بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد'، نشریه اسلام و مدیریت، 7(13)، صص.111-138. magiran.com/p1953834
Mahmood Ghorbani , Zahra Amerimanesh, (2018). 'A Survey of Organizational Cynicism and Employee Performance Relationship , Considering Professional Ethics Moderator Role in Javad-al-Aemeh Cardiac Hospital in Mashhad', Semi-annual Journal of Islam and Management, 7(13), pp.111-138. magiran.com/p1953834
محمود قربانی ؛ زهرا عامری منش. "بررسی رابطه ی بین بدبینی سازمانی با عملکرد کارکنان با نقش تعدیلگر اخلاق حرفه ای در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه(ع) مشهد". نشریه اسلام و مدیریت، 7 ،13 ، 1397، 111-138. magiran.com/p1953834
Mahmood Ghorbani ; Zahra Amerimanesh. "A Survey of Organizational Cynicism and Employee Performance Relationship , Considering Professional Ethics Moderator Role in Javad-al-Aemeh Cardiac Hospital in Mashhad", Semi-annual Journal of Islam and Management, 7, 13, 2018, 111-138. magiran.com/p1953834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال