ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پگاه حسنی، داود محمدی تبار ، (1397). توسعه یک مدل چند دوره ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن روش های پرداخت و امکان سفارش هم زمان اقلام، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 8(31)، 141-165. magiran.com/p1953965
Pegah Hasani, Davood Mohammaditabar , (2018). A Multi Period Lot-Sizing Model in Three-Echelon Supply Chain By Considering Payment Methods and Joint Replenishment of Inventory Items, Journal of Industrial Management Perspective, 8(31), 141-165. magiran.com/p1953965
پگاه حسنی، داود محمدی تبار ، توسعه یک مدل چند دوره ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن روش های پرداخت و امکان سفارش هم زمان اقلام. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1397؛ 8(31): 141-165. magiran.com/p1953965
Pegah Hasani, Davood Mohammaditabar , A Multi Period Lot-Sizing Model in Three-Echelon Supply Chain By Considering Payment Methods and Joint Replenishment of Inventory Items, Journal of Industrial Management Perspective, 2018; 8(31): 141-165. magiran.com/p1953965
پگاه حسنی، داود محمدی تبار ، "توسعه یک مدل چند دوره ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن روش های پرداخت و امکان سفارش هم زمان اقلام"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 8، شماره 31 (1397): 141-165. magiran.com/p1953965
Pegah Hasani, Davood Mohammaditabar , "A Multi Period Lot-Sizing Model in Three-Echelon Supply Chain By Considering Payment Methods and Joint Replenishment of Inventory Items", Journal of Industrial Management Perspective 8, no.31 (2018): 141-165. magiran.com/p1953965
پگاه حسنی، داود محمدی تبار ، (1397). 'توسعه یک مدل چند دوره ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن روش های پرداخت و امکان سفارش هم زمان اقلام'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 8(31)، صص.141-165. magiran.com/p1953965
Pegah Hasani, Davood Mohammaditabar , (2018). 'A Multi Period Lot-Sizing Model in Three-Echelon Supply Chain By Considering Payment Methods and Joint Replenishment of Inventory Items', Journal of Industrial Management Perspective, 8(31), pp.141-165. magiran.com/p1953965
پگاه حسنی؛ داود محمدی تبار . "توسعه یک مدل چند دوره ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن روش های پرداخت و امکان سفارش هم زمان اقلام". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 8 ،31 ، 1397، 141-165. magiran.com/p1953965
Pegah Hasani; Davood Mohammaditabar . "A Multi Period Lot-Sizing Model in Three-Echelon Supply Chain By Considering Payment Methods and Joint Replenishment of Inventory Items", Journal of Industrial Management Perspective, 8, 31, 2018, 141-165. magiran.com/p1953965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال