ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد تقی نظرپور، احمد حیدری، مرضیه سلیمی، (1397). تاثیر پیکربندی فضایی خوابگاه های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 11(25)، 209-223. magiran.com/p1954340
Mohammad Taghi Nazarpour , Ahmad Heidari, Marziyeh Salimi, (2019). The Effect of Spatial Configuration of Student Dormitories on the Students’ Space Preferences, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 11(25), 209-223. magiran.com/p1954340
محمد تقی نظرپور، احمد حیدری، مرضیه سلیمی، تاثیر پیکربندی فضایی خوابگاه های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1397؛ 11(25): 209-223. magiran.com/p1954340
Mohammad Taghi Nazarpour , Ahmad Heidari, Marziyeh Salimi, The Effect of Spatial Configuration of Student Dormitories on the Students’ Space Preferences, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2019; 11(25): 209-223. magiran.com/p1954340
محمد تقی نظرپور، احمد حیدری، مرضیه سلیمی، "تاثیر پیکربندی فضایی خوابگاه های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 11، شماره 25 (1397): 209-223. magiran.com/p1954340
Mohammad Taghi Nazarpour , Ahmad Heidari, Marziyeh Salimi, "The Effect of Spatial Configuration of Student Dormitories on the Students’ Space Preferences", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 11, no.25 (2019): 209-223. magiran.com/p1954340
محمد تقی نظرپور، احمد حیدری، مرضیه سلیمی، (1397). 'تاثیر پیکربندی فضایی خوابگاه های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 11(25)، صص.209-223. magiran.com/p1954340
Mohammad Taghi Nazarpour , Ahmad Heidari, Marziyeh Salimi, (2019). 'The Effect of Spatial Configuration of Student Dormitories on the Students’ Space Preferences', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 11(25), pp.209-223. magiran.com/p1954340
محمد تقی نظرپور؛ احمد حیدری؛ مرضیه سلیمی. "تاثیر پیکربندی فضایی خوابگاه های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 11 ،25 ، 1397، 209-223. magiran.com/p1954340
Mohammad Taghi Nazarpour ; Ahmad Heidari; Marziyeh Salimi. "The Effect of Spatial Configuration of Student Dormitories on the Students’ Space Preferences", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 11, 25, 2019, 209-223. magiran.com/p1954340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال