ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی دستورانی، کاظم اسماعیلی، علی دین دالو، عباس خاشعی سیوکی، (1398). بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1304-1314. magiran.com/p1954353
M.Dastourani, K.Esmaili, A dindalou, A. Khashei, siuki, (2020). Experimental Evaluation of Location and Discharge of Rectangular Free Get on Parameters of Classic Hydraulic Jump, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1304-1314. magiran.com/p1954353
مهدی دستورانی، کاظم اسماعیلی، علی دین دالو، عباس خاشعی سیوکی، بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1304-1314. magiran.com/p1954353
M.Dastourani, K.Esmaili, A dindalou, A. Khashei, siuki, Experimental Evaluation of Location and Discharge of Rectangular Free Get on Parameters of Classic Hydraulic Jump, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1304-1314. magiran.com/p1954353
مهدی دستورانی، کاظم اسماعیلی، علی دین دالو، عباس خاشعی سیوکی، "بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1304-1314. magiran.com/p1954353
M.Dastourani, K.Esmaili, A dindalou, A. Khashei, siuki, "Experimental Evaluation of Location and Discharge of Rectangular Free Get on Parameters of Classic Hydraulic Jump", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1304-1314. magiran.com/p1954353
مهدی دستورانی، کاظم اسماعیلی، علی دین دالو، عباس خاشعی سیوکی، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1304-1314. magiran.com/p1954353
M.Dastourani, K.Esmaili, A dindalou, A. Khashei, siuki, (2020). 'Experimental Evaluation of Location and Discharge of Rectangular Free Get on Parameters of Classic Hydraulic Jump', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1304-1314. magiran.com/p1954353
مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی دین دالو؛ عباس خاشعی سیوکی. "بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1304-1314. magiran.com/p1954353
M.Dastourani; K.Esmaili; A dindalou; A. Khashei; siuki. "Experimental Evaluation of Location and Discharge of Rectangular Free Get on Parameters of Classic Hydraulic Jump", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1304-1314. magiran.com/p1954353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال