ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا میرشفیعی، حسین انصاری ، کامران داوری، علی نقی ضیایی، (1397). بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور)، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1327-1336. magiran.com/p1954355
S. Mirshafee, H. Ansari, K. Davary, A.N. Ziaei, (2019). Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study :Neishaboor Basin), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1327-1336. magiran.com/p1954355
سمیرا میرشفیعی، حسین انصاری ، کامران داوری، علی نقی ضیایی، بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور). مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1397؛ 12(6): 1327-1336. magiran.com/p1954355
S. Mirshafee, H. Ansari, K. Davary, A.N. Ziaei, Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study :Neishaboor Basin), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2019; 12(6): 1327-1336. magiran.com/p1954355
سمیرا میرشفیعی، حسین انصاری ، کامران داوری، علی نقی ضیایی، "بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور)"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1397): 1327-1336. magiran.com/p1954355
S. Mirshafee, H. Ansari, K. Davary, A.N. Ziaei, "Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study :Neishaboor Basin)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2019): 1327-1336. magiran.com/p1954355
سمیرا میرشفیعی، حسین انصاری ، کامران داوری، علی نقی ضیایی، (1397). 'بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور)'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1327-1336. magiran.com/p1954355
S. Mirshafee, H. Ansari, K. Davary, A.N. Ziaei, (2019). 'Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study :Neishaboor Basin)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1327-1336. magiran.com/p1954355
سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری ؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی. "بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور)". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1397، 1327-1336. magiran.com/p1954355
S. Mirshafee; H. Ansari; K. Davary; A.N. Ziaei. "Investigation of GLDAS1 Meteorological Focing Data and Bias Correction of Precipitation Data for Application in Land Surface Model (Case Study :Neishaboor Basin)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2019, 1327-1336. magiran.com/p1954355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال