ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشکان فرخ نیا، سعید مرید ، مجید دلاور، کریم عباس پور، (1398). توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن بخش سوم: تحلیل حسابداری آب و ارزیابی راه کارهای احیای دریاچه ارومیه، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1362-1381. magiran.com/p1954358
A. Farokhnia, S. Morid, M. Delavar, K. Abbaspour, (2020). Development of SWAT-LU Model for Simulation of Urmia Lake Water Level Decrease and Assessment of the Proposed Actions for its Restoration;Part 3: Water Accounting Analysis and Assessment of the Proposed Actions for Restoration of Urmia Lake, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1362-1381. magiran.com/p1954358
اشکان فرخ نیا، سعید مرید ، مجید دلاور، کریم عباس پور، توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن بخش سوم: تحلیل حسابداری آب و ارزیابی راه کارهای احیای دریاچه ارومیه. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1362-1381. magiran.com/p1954358
A. Farokhnia, S. Morid, M. Delavar, K. Abbaspour, Development of SWAT-LU Model for Simulation of Urmia Lake Water Level Decrease and Assessment of the Proposed Actions for its Restoration;Part 3: Water Accounting Analysis and Assessment of the Proposed Actions for Restoration of Urmia Lake, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1362-1381. magiran.com/p1954358
اشکان فرخ نیا، سعید مرید ، مجید دلاور، کریم عباس پور، "توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن بخش سوم: تحلیل حسابداری آب و ارزیابی راه کارهای احیای دریاچه ارومیه"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1362-1381. magiran.com/p1954358
A. Farokhnia, S. Morid, M. Delavar, K. Abbaspour, "Development of SWAT-LU Model for Simulation of Urmia Lake Water Level Decrease and Assessment of the Proposed Actions for its Restoration;Part 3: Water Accounting Analysis and Assessment of the Proposed Actions for Restoration of Urmia Lake", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1362-1381. magiran.com/p1954358
اشکان فرخ نیا، سعید مرید ، مجید دلاور، کریم عباس پور، (1398). 'توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن بخش سوم: تحلیل حسابداری آب و ارزیابی راه کارهای احیای دریاچه ارومیه'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1362-1381. magiran.com/p1954358
A. Farokhnia, S. Morid, M. Delavar, K. Abbaspour, (2020). 'Development of SWAT-LU Model for Simulation of Urmia Lake Water Level Decrease and Assessment of the Proposed Actions for its Restoration;Part 3: Water Accounting Analysis and Assessment of the Proposed Actions for Restoration of Urmia Lake', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1362-1381. magiran.com/p1954358
اشکان فرخ نیا؛ سعید مرید ؛ مجید دلاور؛ کریم عباس پور. "توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن بخش سوم: تحلیل حسابداری آب و ارزیابی راه کارهای احیای دریاچه ارومیه". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1362-1381. magiran.com/p1954358
A. Farokhnia; S. Morid; M. Delavar; K. Abbaspour. "Development of SWAT-LU Model for Simulation of Urmia Lake Water Level Decrease and Assessment of the Proposed Actions for its Restoration;Part 3: Water Accounting Analysis and Assessment of the Proposed Actions for Restoration of Urmia Lake", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1362-1381. magiran.com/p1954358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال