ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی گوینده نجف آبادی، سید مجید میرلطیفی، مهدی اکبری، (1398). برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1396-1406. magiran.com/p1954360
Mostafa Gooyandeh , Seyed Majid Mirlatifi, Mehdi Akbari, (2020). Estimating Leaf Area Index of a corn silage field Using a Modified Commercial Digital Camera, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1396-1406. magiran.com/p1954360
مصطفی گوینده نجف آبادی، سید مجید میرلطیفی، مهدی اکبری، برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1396-1406. magiran.com/p1954360
Mostafa Gooyandeh , Seyed Majid Mirlatifi, Mehdi Akbari, Estimating Leaf Area Index of a corn silage field Using a Modified Commercial Digital Camera, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1396-1406. magiran.com/p1954360
مصطفی گوینده نجف آبادی، سید مجید میرلطیفی، مهدی اکبری، "برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1396-1406. magiran.com/p1954360
Mostafa Gooyandeh , Seyed Majid Mirlatifi, Mehdi Akbari, "Estimating Leaf Area Index of a corn silage field Using a Modified Commercial Digital Camera", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1396-1406. magiran.com/p1954360
مصطفی گوینده نجف آبادی، سید مجید میرلطیفی، مهدی اکبری، (1398). 'برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1396-1406. magiran.com/p1954360
Mostafa Gooyandeh , Seyed Majid Mirlatifi, Mehdi Akbari, (2020). 'Estimating Leaf Area Index of a corn silage field Using a Modified Commercial Digital Camera', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1396-1406. magiran.com/p1954360
مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری. "برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1396-1406. magiran.com/p1954360
Mostafa Gooyandeh ; Seyed Majid Mirlatifi; Mehdi Akbari. "Estimating Leaf Area Index of a corn silage field Using a Modified Commercial Digital Camera", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1396-1406. magiran.com/p1954360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال