ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قدمی فیروزآبادی، سید محسن سیدان، حسین دهقانی سانیج، (1398). بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1407-1417. magiran.com/p1954361
Ali Ghadami Firouzabadi , Seiied Mohsen Seyedan, Hossein Dehghanisanij, (2020). Water productivity and economic analysis of potato production under sprinkler and furrow irrigation in Bahar plain of Hamedan Province, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1407-1417. magiran.com/p1954361
علی قدمی فیروزآبادی، سید محسن سیدان، حسین دهقانی سانیج، بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1407-1417. magiran.com/p1954361
Ali Ghadami Firouzabadi , Seiied Mohsen Seyedan, Hossein Dehghanisanij, Water productivity and economic analysis of potato production under sprinkler and furrow irrigation in Bahar plain of Hamedan Province, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1407-1417. magiran.com/p1954361
علی قدمی فیروزآبادی، سید محسن سیدان، حسین دهقانی سانیج، "بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1407-1417. magiran.com/p1954361
Ali Ghadami Firouzabadi , Seiied Mohsen Seyedan, Hossein Dehghanisanij, "Water productivity and economic analysis of potato production under sprinkler and furrow irrigation in Bahar plain of Hamedan Province", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1407-1417. magiran.com/p1954361
علی قدمی فیروزآبادی، سید محسن سیدان، حسین دهقانی سانیج، (1398). 'بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1407-1417. magiran.com/p1954361
Ali Ghadami Firouzabadi , Seiied Mohsen Seyedan, Hossein Dehghanisanij, (2020). 'Water productivity and economic analysis of potato production under sprinkler and furrow irrigation in Bahar plain of Hamedan Province', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1407-1417. magiran.com/p1954361
علی قدمی فیروزآبادی؛ سید محسن سیدان؛ حسین دهقانی سانیج. "بهره وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه ای در دشت بهار استان همدان". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1407-1417. magiran.com/p1954361
Ali Ghadami Firouzabadi ; Seiied Mohsen Seyedan; Hossein Dehghanisanij. "Water productivity and economic analysis of potato production under sprinkler and furrow irrigation in Bahar plain of Hamedan Province", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1407-1417. magiran.com/p1954361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال