ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود پورغلام آمیجی، عبدالمجید لیاقت، آرزو نازی قمشلو، مجتبی خوش روش، (1398). ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیم رخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1418-1434. magiran.com/p1954362
Masoud Pourgholam Amiji, Abdolmajid Liaghat, Arezoo Nazi Ghameshlou , Mojtaba Khoshravesh, (2020). The evaluation of Drainmod-S model for simulating the water table fluctuations and salt concentration in soil profiles in Paddy fields areas with a shallow water table and saline, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1418-1434. magiran.com/p1954362
مسعود پورغلام آمیجی، عبدالمجید لیاقت، آرزو نازی قمشلو، مجتبی خوش روش، ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیم رخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1418-1434. magiran.com/p1954362
Masoud Pourgholam Amiji, Abdolmajid Liaghat, Arezoo Nazi Ghameshlou , Mojtaba Khoshravesh, The evaluation of Drainmod-S model for simulating the water table fluctuations and salt concentration in soil profiles in Paddy fields areas with a shallow water table and saline, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1418-1434. magiran.com/p1954362
مسعود پورغلام آمیجی، عبدالمجید لیاقت، آرزو نازی قمشلو، مجتبی خوش روش، "ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیم رخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1418-1434. magiran.com/p1954362
Masoud Pourgholam Amiji, Abdolmajid Liaghat, Arezoo Nazi Ghameshlou , Mojtaba Khoshravesh, "The evaluation of Drainmod-S model for simulating the water table fluctuations and salt concentration in soil profiles in Paddy fields areas with a shallow water table and saline", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1418-1434. magiran.com/p1954362
مسعود پورغلام آمیجی، عبدالمجید لیاقت، آرزو نازی قمشلو، مجتبی خوش روش، (1398). 'ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیم رخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1418-1434. magiran.com/p1954362
Masoud Pourgholam Amiji, Abdolmajid Liaghat, Arezoo Nazi Ghameshlou , Mojtaba Khoshravesh, (2020). 'The evaluation of Drainmod-S model for simulating the water table fluctuations and salt concentration in soil profiles in Paddy fields areas with a shallow water table and saline', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1418-1434. magiran.com/p1954362
مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش. "ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیم رخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1418-1434. magiran.com/p1954362
Masoud Pourgholam Amiji; Abdolmajid Liaghat; Arezoo Nazi Ghameshlou ; Mojtaba Khoshravesh. "The evaluation of Drainmod-S model for simulating the water table fluctuations and salt concentration in soil profiles in Paddy fields areas with a shallow water table and saline", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1418-1434. magiran.com/p1954362
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال