ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین کانونی، منوچهر پوریامنش، محمدرضا نیکپور، اتابک فیضی، (1398). ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1435-1447. magiran.com/p1954363
Amin Kanooni , Manouchehr Pouryamanesh, Mohammadreza Nikpour, Atabak Feizi, (2020). Evaluation of hydraulic performance and operation of Neyrpic Modules in the main distribution canal (Case study: Yamchi irrigation network, Ardabil), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1435-1447. magiran.com/p1954363
امین کانونی، منوچهر پوریامنش، محمدرضا نیکپور، اتابک فیضی، ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل). مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1435-1447. magiran.com/p1954363
Amin Kanooni , Manouchehr Pouryamanesh, Mohammadreza Nikpour, Atabak Feizi, Evaluation of hydraulic performance and operation of Neyrpic Modules in the main distribution canal (Case study: Yamchi irrigation network, Ardabil), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1435-1447. magiran.com/p1954363
امین کانونی، منوچهر پوریامنش، محمدرضا نیکپور، اتابک فیضی، "ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1435-1447. magiran.com/p1954363
Amin Kanooni , Manouchehr Pouryamanesh, Mohammadreza Nikpour, Atabak Feizi, "Evaluation of hydraulic performance and operation of Neyrpic Modules in the main distribution canal (Case study: Yamchi irrigation network, Ardabil)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1435-1447. magiran.com/p1954363
امین کانونی، منوچهر پوریامنش، محمدرضا نیکپور، اتابک فیضی، (1398). 'ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1435-1447. magiran.com/p1954363
Amin Kanooni , Manouchehr Pouryamanesh, Mohammadreza Nikpour, Atabak Feizi, (2020). 'Evaluation of hydraulic performance and operation of Neyrpic Modules in the main distribution canal (Case study: Yamchi irrigation network, Ardabil)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1435-1447. magiran.com/p1954363
امین کانونی؛ منوچهر پوریامنش؛ محمدرضا نیکپور؛ اتابک فیضی. "ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1435-1447. magiran.com/p1954363
Amin Kanooni ; Manouchehr Pouryamanesh; Mohammadreza Nikpour; Atabak Feizi. "Evaluation of hydraulic performance and operation of Neyrpic Modules in the main distribution canal (Case study: Yamchi irrigation network, Ardabil)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1435-1447. magiran.com/p1954363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال