ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی ثاقبیان، رقیه قاسم پور، کیومرث روشن گر، (1398). بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آب شستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1475-1485. magiran.com/p1954366
Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, Syed Mahdi Saghebian, (2020). Comparative Study of Effective Hydraulic Parameters on Bridge Piers Scouring in Cohesive and Grainy Soils Using Gaussian Process Regression Method, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1475-1485. magiran.com/p1954366
سید مهدی ثاقبیان، رقیه قاسم پور، کیومرث روشن گر، بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آب شستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1475-1485. magiran.com/p1954366
Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, Syed Mahdi Saghebian, Comparative Study of Effective Hydraulic Parameters on Bridge Piers Scouring in Cohesive and Grainy Soils Using Gaussian Process Regression Method, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1475-1485. magiran.com/p1954366
سید مهدی ثاقبیان، رقیه قاسم پور، کیومرث روشن گر، "بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آب شستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1475-1485. magiran.com/p1954366
Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, Syed Mahdi Saghebian, "Comparative Study of Effective Hydraulic Parameters on Bridge Piers Scouring in Cohesive and Grainy Soils Using Gaussian Process Regression Method", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1475-1485. magiran.com/p1954366
سید مهدی ثاقبیان، رقیه قاسم پور، کیومرث روشن گر، (1398). 'بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آب شستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1475-1485. magiran.com/p1954366
Kiyoumars Roushangar , Roghayeh Ghasempour, Syed Mahdi Saghebian, (2020). 'Comparative Study of Effective Hydraulic Parameters on Bridge Piers Scouring in Cohesive and Grainy Soils Using Gaussian Process Regression Method', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1475-1485. magiran.com/p1954366
سید مهدی ثاقبیان؛ رقیه قاسم پور؛ کیومرث روشن گر. "بررسی مقایسه ای پارامترهای هیدرولیکی تاثیرگذار بر آب شستگی پایه های پل در بسترهای چسبنده و دانه ای با استفاده از روش رگرسیون فرآیند گاوسی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1475-1485. magiran.com/p1954366
Kiyoumars Roushangar ; Roghayeh Ghasempour; Syed Mahdi Saghebian. "Comparative Study of Effective Hydraulic Parameters on Bridge Piers Scouring in Cohesive and Grainy Soils Using Gaussian Process Regression Method", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1475-1485. magiran.com/p1954366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال