ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق نادری، منصور پرویزی، محمد صدقی اصل، (1398). مدل سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان های ماسه ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1486-1499. magiran.com/p1954367
Sadegh Naderi , Mansour Parvizi, Mohammad Sedghi, Asl, (2020). Laboratory modeling of drainage flow through fine sandy aquifers and evaluation of available analytical methods, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1486-1499. magiran.com/p1954367
صادق نادری، منصور پرویزی، محمد صدقی اصل، مدل سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان های ماسه ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1486-1499. magiran.com/p1954367
Sadegh Naderi , Mansour Parvizi, Mohammad Sedghi, Asl, Laboratory modeling of drainage flow through fine sandy aquifers and evaluation of available analytical methods, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1486-1499. magiran.com/p1954367
صادق نادری، منصور پرویزی، محمد صدقی اصل، "مدل سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان های ماسه ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1486-1499. magiran.com/p1954367
Sadegh Naderi , Mansour Parvizi, Mohammad Sedghi, Asl, "Laboratory modeling of drainage flow through fine sandy aquifers and evaluation of available analytical methods", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1486-1499. magiran.com/p1954367
صادق نادری، منصور پرویزی، محمد صدقی اصل، (1398). 'مدل سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان های ماسه ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1486-1499. magiran.com/p1954367
Sadegh Naderi , Mansour Parvizi, Mohammad Sedghi, Asl, (2020). 'Laboratory modeling of drainage flow through fine sandy aquifers and evaluation of available analytical methods', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1486-1499. magiran.com/p1954367
صادق نادری؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل. "مدل سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان های ماسه ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1486-1499. magiran.com/p1954367
Sadegh Naderi ; Mansour Parvizi; Mohammad Sedghi; Asl. "Laboratory modeling of drainage flow through fine sandy aquifers and evaluation of available analytical methods", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1486-1499. magiran.com/p1954367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال