ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی بهرامی، صادق خلیلیان، سید ابوالقاسم مرتضوی، محمد علی اسعدی، (1398). بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1511-1518. magiran.com/p1954369
Mehdi Bahrami, Sadegh Khalilain , Seyed Abolghasem Mortazavi, Mohammad Ali Asaadi, (2020). Evaluation of Physical Productivity of Water Agricultural in Selected Provinces in Iran (Case Study: Wheat Crop), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1511-1518. magiran.com/p1954369
مهدی بهرامی، صادق خلیلیان، سید ابوالقاسم مرتضوی، محمد علی اسعدی، بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم). مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1511-1518. magiran.com/p1954369
Mehdi Bahrami, Sadegh Khalilain , Seyed Abolghasem Mortazavi, Mohammad Ali Asaadi, Evaluation of Physical Productivity of Water Agricultural in Selected Provinces in Iran (Case Study: Wheat Crop), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1511-1518. magiran.com/p1954369
مهدی بهرامی، صادق خلیلیان، سید ابوالقاسم مرتضوی، محمد علی اسعدی، "بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1511-1518. magiran.com/p1954369
Mehdi Bahrami, Sadegh Khalilain , Seyed Abolghasem Mortazavi, Mohammad Ali Asaadi, "Evaluation of Physical Productivity of Water Agricultural in Selected Provinces in Iran (Case Study: Wheat Crop)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1511-1518. magiran.com/p1954369
مهدی بهرامی، صادق خلیلیان، سید ابوالقاسم مرتضوی، محمد علی اسعدی، (1398). 'بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1511-1518. magiran.com/p1954369
Mehdi Bahrami, Sadegh Khalilain , Seyed Abolghasem Mortazavi, Mohammad Ali Asaadi, (2020). 'Evaluation of Physical Productivity of Water Agricultural in Selected Provinces in Iran (Case Study: Wheat Crop)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1511-1518. magiran.com/p1954369
مهدی بهرامی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد علی اسعدی. "بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1511-1518. magiran.com/p1954369
Mehdi Bahrami; Sadegh Khalilain ; Seyed Abolghasem Mortazavi; Mohammad Ali Asaadi. "Evaluation of Physical Productivity of Water Agricultural in Selected Provinces in Iran (Case Study: Wheat Crop)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1511-1518. magiran.com/p1954369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال