ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی نخجوانی مقدم، قاسم زارعی، سالومه سپهری صادقیان، (1398). تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان رس و زودرس ذرت دانه ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1519-1528. magiran.com/p1954370
Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam , Ghasem Zarei, Saloomeh Sepehri Sadeghian, (2020). Yield-water function of middle-aged and early varieties of maize (KSC 500 & KSC 302) under sprinkler irrigation system, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1519-1528. magiran.com/p1954370
محمد مهدی نخجوانی مقدم، قاسم زارعی، سالومه سپهری صادقیان، تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان رس و زودرس ذرت دانه ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1519-1528. magiran.com/p1954370
Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam , Ghasem Zarei, Saloomeh Sepehri Sadeghian, Yield-water function of middle-aged and early varieties of maize (KSC 500 & KSC 302) under sprinkler irrigation system, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1519-1528. magiran.com/p1954370
محمد مهدی نخجوانی مقدم، قاسم زارعی، سالومه سپهری صادقیان، "تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان رس و زودرس ذرت دانه ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1519-1528. magiran.com/p1954370
Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam , Ghasem Zarei, Saloomeh Sepehri Sadeghian, "Yield-water function of middle-aged and early varieties of maize (KSC 500 & KSC 302) under sprinkler irrigation system", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1519-1528. magiran.com/p1954370
محمد مهدی نخجوانی مقدم، قاسم زارعی، سالومه سپهری صادقیان، (1398). 'تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان رس و زودرس ذرت دانه ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1519-1528. magiran.com/p1954370
Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam , Ghasem Zarei, Saloomeh Sepehri Sadeghian, (2020). 'Yield-water function of middle-aged and early varieties of maize (KSC 500 & KSC 302) under sprinkler irrigation system', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1519-1528. magiran.com/p1954370
محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ قاسم زارعی؛ سالومه سپهری صادقیان. "تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان رس و زودرس ذرت دانه ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1519-1528. magiran.com/p1954370
Mohammad Mehdi Nakhjavanimoghaddam ; Ghasem Zarei; Saloomeh Sepehri Sadeghian. "Yield-water function of middle-aged and early varieties of maize (KSC 500 & KSC 302) under sprinkler irrigation system", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1519-1528. magiran.com/p1954370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال