ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا سادات طباطبایی، مهدی قیصری، جهانگیر عابدی کوپایی، زهرا امیری، (1398). اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1529-1539. magiran.com/p1954371
Mahsa Sadat Tabatabaei, Mahdi Gheysari , Jahangir Abedi Kupaee, Zahra Amiri, (2020). Interaction of Water and Nitrogen on Yield and Irrigation Water Use Efficiency of Corn (Zea of mays) under Drip-Tape Irrigation Management, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1529-1539. magiran.com/p1954371
مهسا سادات طباطبایی، مهدی قیصری، جهانگیر عابدی کوپایی، زهرا امیری، اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1529-1539. magiran.com/p1954371
Mahsa Sadat Tabatabaei, Mahdi Gheysari , Jahangir Abedi Kupaee, Zahra Amiri, Interaction of Water and Nitrogen on Yield and Irrigation Water Use Efficiency of Corn (Zea of mays) under Drip-Tape Irrigation Management, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1529-1539. magiran.com/p1954371
مهسا سادات طباطبایی، مهدی قیصری، جهانگیر عابدی کوپایی، زهرا امیری، "اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1529-1539. magiran.com/p1954371
Mahsa Sadat Tabatabaei, Mahdi Gheysari , Jahangir Abedi Kupaee, Zahra Amiri, "Interaction of Water and Nitrogen on Yield and Irrigation Water Use Efficiency of Corn (Zea of mays) under Drip-Tape Irrigation Management", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1529-1539. magiran.com/p1954371
مهسا سادات طباطبایی، مهدی قیصری، جهانگیر عابدی کوپایی، زهرا امیری، (1398). 'اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1529-1539. magiran.com/p1954371
Mahsa Sadat Tabatabaei, Mahdi Gheysari , Jahangir Abedi Kupaee, Zahra Amiri, (2020). 'Interaction of Water and Nitrogen on Yield and Irrigation Water Use Efficiency of Corn (Zea of mays) under Drip-Tape Irrigation Management', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1529-1539. magiran.com/p1954371
مهسا سادات طباطبایی؛ مهدی قیصری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ زهرا امیری. "اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1529-1539. magiran.com/p1954371
Mahsa Sadat Tabatabaei; Mahdi Gheysari ; Jahangir Abedi Kupaee; Zahra Amiri. "Interaction of Water and Nitrogen on Yield and Irrigation Water Use Efficiency of Corn (Zea of mays) under Drip-Tape Irrigation Management", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1529-1539. magiran.com/p1954371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال