ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروزه مظاهری، جواد مظفری، محمد جواد نحوی نیا، (1398). شبیه سازی آزمایشگاهی اثر تغذیه پساب در انتقال آلودگی فسفات به آبخوان (مطالعه موردی: دشت اراک)، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، 1553-1562. magiran.com/p1954373
FIROOZEH MAZAHERI, Javad Mozaffari , Mohamad Javad Nahvinia, (2020). Laboratory simulation of the effect of wastewater recharge on the transfer of phosphate contamination to aquifer (Case study: Arak Plain), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), 1553-1562. magiran.com/p1954373
فیروزه مظاهری، جواد مظفری، محمد جواد نحوی نیا، شبیه سازی آزمایشگاهی اثر تغذیه پساب در انتقال آلودگی فسفات به آبخوان (مطالعه موردی: دشت اراک). مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1398؛ 12(6): 1553-1562. magiran.com/p1954373
FIROOZEH MAZAHERI, Javad Mozaffari , Mohamad Javad Nahvinia, Laboratory simulation of the effect of wastewater recharge on the transfer of phosphate contamination to aquifer (Case study: Arak Plain), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 12(6): 1553-1562. magiran.com/p1954373
فیروزه مظاهری، جواد مظفری، محمد جواد نحوی نیا، "شبیه سازی آزمایشگاهی اثر تغذیه پساب در انتقال آلودگی فسفات به آبخوان (مطالعه موردی: دشت اراک)"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 12، شماره 6 (1398): 1553-1562. magiran.com/p1954373
FIROOZEH MAZAHERI, Javad Mozaffari , Mohamad Javad Nahvinia, "Laboratory simulation of the effect of wastewater recharge on the transfer of phosphate contamination to aquifer (Case study: Arak Plain)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 12, no.6 (2020): 1553-1562. magiran.com/p1954373
فیروزه مظاهری، جواد مظفری، محمد جواد نحوی نیا، (1398). 'شبیه سازی آزمایشگاهی اثر تغذیه پساب در انتقال آلودگی فسفات به آبخوان (مطالعه موردی: دشت اراک)'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12(6)، صص.1553-1562. magiran.com/p1954373
FIROOZEH MAZAHERI, Javad Mozaffari , Mohamad Javad Nahvinia, (2020). 'Laboratory simulation of the effect of wastewater recharge on the transfer of phosphate contamination to aquifer (Case study: Arak Plain)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12(6), pp.1553-1562. magiran.com/p1954373
فیروزه مظاهری؛ جواد مظفری؛ محمد جواد نحوی نیا. "شبیه سازی آزمایشگاهی اثر تغذیه پساب در انتقال آلودگی فسفات به آبخوان (مطالعه موردی: دشت اراک)". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 12 ،6 ، 1398، 1553-1562. magiran.com/p1954373
FIROOZEH MAZAHERI; Javad Mozaffari ; Mohamad Javad Nahvinia. "Laboratory simulation of the effect of wastewater recharge on the transfer of phosphate contamination to aquifer (Case study: Arak Plain)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 12, 6, 2020, 1553-1562. magiran.com/p1954373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال