ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا معتضدی، ابراهیم محمدی بیلانکوهی، جواد طاهری نیا، ال ناز اصغری، محمد ارشدی بستان آباد، حسین علیخواه ، (1398). بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی سینا در تبریز، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(1)، 92-99. magiran.com/p1954431
Zahra Motazedi, Ebrahim Mohammadi Beilankohi, Javad Taherinia, Elnaz Asghari, Mohammad Arshadi Bostanabad, Hossein Alikhah , (2019). Assessment of patient safety culture from viewpoint of nurses working in Tabriz Sina educational and treatment center, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(1), 92-99. magiran.com/p1954431
زهرا معتضدی، ابراهیم محمدی بیلانکوهی، جواد طاهری نیا، ال ناز اصغری، محمد ارشدی بستان آباد، حسین علیخواه ، بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی سینا در تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(1): 92-99. magiran.com/p1954431
Zahra Motazedi, Ebrahim Mohammadi Beilankohi, Javad Taherinia, Elnaz Asghari, Mohammad Arshadi Bostanabad, Hossein Alikhah , Assessment of patient safety culture from viewpoint of nurses working in Tabriz Sina educational and treatment center, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2019; 41(1): 92-99. magiran.com/p1954431
زهرا معتضدی، ابراهیم محمدی بیلانکوهی، جواد طاهری نیا، ال ناز اصغری، محمد ارشدی بستان آباد، حسین علیخواه ، "بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی سینا در تبریز"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 1 (1398): 92-99. magiran.com/p1954431
Zahra Motazedi, Ebrahim Mohammadi Beilankohi, Javad Taherinia, Elnaz Asghari, Mohammad Arshadi Bostanabad, Hossein Alikhah , "Assessment of patient safety culture from viewpoint of nurses working in Tabriz Sina educational and treatment center", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.1 (2019): 92-99. magiran.com/p1954431
زهرا معتضدی، ابراهیم محمدی بیلانکوهی، جواد طاهری نیا، ال ناز اصغری، محمد ارشدی بستان آباد، حسین علیخواه ، (1398). 'بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی سینا در تبریز'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(1)، صص.92-99. magiran.com/p1954431
Zahra Motazedi, Ebrahim Mohammadi Beilankohi, Javad Taherinia, Elnaz Asghari, Mohammad Arshadi Bostanabad, Hossein Alikhah , (2019). 'Assessment of patient safety culture from viewpoint of nurses working in Tabriz Sina educational and treatment center', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(1), pp.92-99. magiran.com/p1954431
زهرا معتضدی؛ ابراهیم محمدی بیلانکوهی؛ جواد طاهری نیا؛ ال ناز اصغری؛ محمد ارشدی بستان آباد؛ حسین علیخواه . "بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی سینا در تبریز". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،1 ، 1398، 92-99. magiran.com/p1954431
Zahra Motazedi; Ebrahim Mohammadi Beilankohi; Javad Taherinia; Elnaz Asghari; Mohammad Arshadi Bostanabad; Hossein Alikhah . "Assessment of patient safety culture from viewpoint of nurses working in Tabriz Sina educational and treatment center", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 1, 2019, 92-99. magiran.com/p1954431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال