ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نقیب، رمضان محبی، بابک خیرخواه ، (1398). شناسایی مولکولی جهش های ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلین در باکتری های مایکوپلاسمای جدا شده از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) استان کرمان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(1)، 100-107. magiran.com/p1954432
Maryam Naghib, Ramezan Mohebbi, Babak Kheirkhah , (2019). Molecular identification of Mutations causing resistance to tetracycline in mycoplasma isolated from patients with multiple sclerosis (Ms) in Kerman province, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(1), 100-107. magiran.com/p1954432
مریم نقیب، رمضان محبی، بابک خیرخواه ، شناسایی مولکولی جهش های ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلین در باکتری های مایکوپلاسمای جدا شده از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) استان کرمان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(1): 100-107. magiran.com/p1954432
Maryam Naghib, Ramezan Mohebbi, Babak Kheirkhah , Molecular identification of Mutations causing resistance to tetracycline in mycoplasma isolated from patients with multiple sclerosis (Ms) in Kerman province, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2019; 41(1): 100-107. magiran.com/p1954432
مریم نقیب، رمضان محبی، بابک خیرخواه ، "شناسایی مولکولی جهش های ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلین در باکتری های مایکوپلاسمای جدا شده از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) استان کرمان"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 1 (1398): 100-107. magiran.com/p1954432
Maryam Naghib, Ramezan Mohebbi, Babak Kheirkhah , "Molecular identification of Mutations causing resistance to tetracycline in mycoplasma isolated from patients with multiple sclerosis (Ms) in Kerman province", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.1 (2019): 100-107. magiran.com/p1954432
مریم نقیب، رمضان محبی، بابک خیرخواه ، (1398). 'شناسایی مولکولی جهش های ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلین در باکتری های مایکوپلاسمای جدا شده از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) استان کرمان'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(1)، صص.100-107. magiran.com/p1954432
Maryam Naghib, Ramezan Mohebbi, Babak Kheirkhah , (2019). 'Molecular identification of Mutations causing resistance to tetracycline in mycoplasma isolated from patients with multiple sclerosis (Ms) in Kerman province', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(1), pp.100-107. magiran.com/p1954432
مریم نقیب؛ رمضان محبی؛ بابک خیرخواه . "شناسایی مولکولی جهش های ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلین در باکتری های مایکوپلاسمای جدا شده از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) استان کرمان". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،1 ، 1398، 100-107. magiran.com/p1954432
Maryam Naghib; Ramezan Mohebbi; Babak Kheirkhah . "Molecular identification of Mutations causing resistance to tetracycline in mycoplasma isolated from patients with multiple sclerosis (Ms) in Kerman province", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 1, 2019, 100-107. magiran.com/p1954432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال