ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین علی افخمی، مسعود علی دادی، (1397). بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های کی هان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14(53)، 323-340. magiran.com/p1954481
Hoseinali Afkhami, Masoud Alidadi, (2019). Reflection on Oil Nationalization In Daily Kayhan, Etelaat (A Content Analysis of Daily Kayhan, Etelaat during Four weeks before and after the Event), Journal of Cultural Studies Communication, 14(53), 323-340. magiran.com/p1954481
حسین علی افخمی، مسعود علی دادی، بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های کی هان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1397؛ 14(53): 323-340. magiran.com/p1954481
Hoseinali Afkhami, Masoud Alidadi, Reflection on Oil Nationalization In Daily Kayhan, Etelaat (A Content Analysis of Daily Kayhan, Etelaat during Four weeks before and after the Event), Journal of Cultural Studies Communication, 2019; 14(53): 323-340. magiran.com/p1954481
حسین علی افخمی، مسعود علی دادی، "بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های کی هان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)"، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 14، شماره 53 (1397): 323-340. magiran.com/p1954481
Hoseinali Afkhami, Masoud Alidadi, "Reflection on Oil Nationalization In Daily Kayhan, Etelaat (A Content Analysis of Daily Kayhan, Etelaat during Four weeks before and after the Event)", Journal of Cultural Studies Communication 14, no.53 (2019): 323-340. magiran.com/p1954481
حسین علی افخمی، مسعود علی دادی، (1397). 'بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های کی هان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)'، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14(53)، صص.323-340. magiran.com/p1954481
Hoseinali Afkhami, Masoud Alidadi, (2019). 'Reflection on Oil Nationalization In Daily Kayhan, Etelaat (A Content Analysis of Daily Kayhan, Etelaat during Four weeks before and after the Event)', Journal of Cultural Studies Communication, 14(53), pp.323-340. magiran.com/p1954481
حسین علی افخمی؛ مسعود علی دادی. "بازتاب ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های کی هان و اطلاعات (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)". فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14 ،53 ، 1397، 323-340. magiran.com/p1954481
Hoseinali Afkhami; Masoud Alidadi. "Reflection on Oil Nationalization In Daily Kayhan, Etelaat (A Content Analysis of Daily Kayhan, Etelaat during Four weeks before and after the Event)", Journal of Cultural Studies Communication, 14, 53, 2019, 323-340. magiran.com/p1954481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال