ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شاهین گوهرپی، خدیجه گیم اهواز، محمد مهرآور، نرگس روزبهفر، محمد فکور، محمدحسین حقیقی زاده، (1398). مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم.، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، 597-606. magiran.com/p1954509
Shahin Goharpey, Khadije Gayemahvaz , Mohammad Mehravar, Narges Roozbehfar, Mohammad Fakoor, Mohammad Hossein Haghighi, (2019). Comparing the effect of cognitive demand on dynamic postural control in functional ankle instability, ankle sprain copers and healthy individuals., Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), 597-606. magiran.com/p1954509
شاهین گوهرپی، خدیجه گیم اهواز، محمد مهرآور، نرگس روزبهفر، محمد فکور، محمدحسین حقیقی زاده، مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم.. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 17(6): 597-606. magiran.com/p1954509
Shahin Goharpey, Khadije Gayemahvaz , Mohammad Mehravar, Narges Roozbehfar, Mohammad Fakoor, Mohammad Hossein Haghighi, Comparing the effect of cognitive demand on dynamic postural control in functional ankle instability, ankle sprain copers and healthy individuals., Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 17(6): 597-606. magiran.com/p1954509
شاهین گوهرپی، خدیجه گیم اهواز، محمد مهرآور، نرگس روزبهفر، محمد فکور، محمدحسین حقیقی زاده، "مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم."، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 6 (1398): 597-606. magiran.com/p1954509
Shahin Goharpey, Khadije Gayemahvaz , Mohammad Mehravar, Narges Roozbehfar, Mohammad Fakoor, Mohammad Hossein Haghighi, "Comparing the effect of cognitive demand on dynamic postural control in functional ankle instability, ankle sprain copers and healthy individuals.", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.6 (2019): 597-606. magiran.com/p1954509
شاهین گوهرپی، خدیجه گیم اهواز، محمد مهرآور، نرگس روزبهفر، محمد فکور، محمدحسین حقیقی زاده، (1398). 'مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم.'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(6)، صص.597-606. magiran.com/p1954509
Shahin Goharpey, Khadije Gayemahvaz , Mohammad Mehravar, Narges Roozbehfar, Mohammad Fakoor, Mohammad Hossein Haghighi, (2019). 'Comparing the effect of cognitive demand on dynamic postural control in functional ankle instability, ankle sprain copers and healthy individuals.', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(6), pp.597-606. magiran.com/p1954509
شاهین گوهرپی؛ خدیجه گیم اهواز؛ محمد مهرآور؛ نرگس روزبهفر؛ محمد فکور؛ محمدحسین حقیقی زاده. "مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم.". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،6 ، 1398، 597-606. magiran.com/p1954509
Shahin Goharpey; Khadije Gayemahvaz ; Mohammad Mehravar; Narges Roozbehfar; Mohammad Fakoor; Mohammad Hossein Haghighi. "Comparing the effect of cognitive demand on dynamic postural control in functional ankle instability, ankle sprain copers and healthy individuals.", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 6, 2019, 597-606. magiran.com/p1954509
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال